Suomi kartalle!

Edvard Iston Hyökkäys. Kuvalähde: wikipedia

Me suomalaiset arvostamme ja rakastamme maatamme, aivan kuten muutkin kansat. Mielestäni olemme kohtalaisen isänmaallisia ja ihmisinä heijastamme maamme arvoja, perinteitä ja luonnetta. Mutta miltä näyttää Suomen valtion kartta neljän pilarin astrologiaa soveltaen? Tämä kirjoitus keskittyy tutkimaan Suomen valtion neljän pilarin karttaa. Selityksiä ja sanastoa löytyy kirjoituksen lopusta.

Neljän pilarin astrologia kuvaa määrätyn hetken energiaa määrätyssä paikassa. Vaikka yksi opettajistani, fengshuimestari Joseph Yu, on kuulemani mukaan sanonut, että neljä pilaria ei sovellu muuta kuin henkilöiden karttojen tulkintaan, mutta olen eri mieltä. Tulkintaa toki joutuu soveltamaan hieman.

Neljän pilarin astrologia on hyvin käytännönläheistä ja edellyttää korreloivaa, mielikuvapohjaista, ajattelua. Astrologisena menetelmänä se eroaa muista, sillä tulkinta pohjautuu viiden elementin keskinäisiin suhteisiin. Itse edustan tutkijatyyppiä, eli en maalaile tulkintaa värikkäillä vertauksilla eläimistä, vaan perustan tulkinnan kartan energiankulkuun ja energiadynamiikkaan.

Suomen synty

Suomen valtio syntyi kuohuvaan aikaan Euroopan pohjoislaidalle. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt muutamaa vuotta aiemmin, Venäjällä bolshevikit kukistivat tsaarinvallan helmikuun vallankumouksessa 2017, jolloin Suomenkin asema muuttui radikaalisti.

Itsenäisyysaate ei ollut Suomessa uusi, olihan jo Kustaan sodan (1788 – 1790) aikana Anjalan liiton miehet puuhailleet itsenäisyysaatteen parissa, Carl Gustaf Armfelt etunenässä. Hän ei suinkaan ollut yksin, vaan ajatusta kannatti liki koko Kustaan sodan upseerikunta. Aate kuivui kuitenkin kokoon kannattajien ristiriitojen ja selkiytymättömien päämäärien tähden (lähde wikipedia).

Tsaarinvallan kaaduttua, Suomen yhä ollessa autonominen suuriruhtinaskunta, mutta kuitenkin Venäjän tsaarin alaisuudessa, oli Suomen senaatin reagoitava nopeasti. Sen myötä itsenäisyysajatuksesta tuli hyvinkin ajankohtainen.

Suomen valtion kartaksi valikoitui useasta vaihtoehdosta kartta, joka perustuu samaan kellonaikaan, kuin mitä useampikin astrologikollega on käyttänyt. On olemassa riski, että tuntipilari on väärä, sillä kellonaika jää aivan kahden paritunnin rajalle. Valtion karttaan olen käyttänyt seuraavaa aikaa ja sijaintia: 6.12.1917 klo 15.00 Helsinki 60 N 10’ 15, 24 E 56’ 15. Kartta on luotu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmän mukaan.

Neljän pilarin kartan tärkein tekijä on nk päivänmestari, joka on päivänpilarin taivaallinen runko. Suomen kartassa siis Ren, yang-vesi. Päivänmestari on siis kartan polttopiste, muut tekijät ovat ympäristötekijöitä. Kuvassa päivänmestari on ympyröity selvyyden vuoksi.

Ren päivänmestari valtion kartassa kuvastaa parlamenttia, eli eduskuntaa. Vesi sopii tarkemmin ajatellen varsin hyvin eduskuntamme elementiksi, sillä se kuvastaa moniulotteisuutta, kommunikointia, alitajuntaa ja muodottomuutta. Parlamenttijärjestelmämme on monipuolueinen, mikä edustaa erinomaisesti vesipäivänmestaria.

Ren, yang-vesi on aktiivinen ja liikkuva elementti, jonka perusluonne on vajoava ja väistävä. Päivänmestari tarvitsee avukseen muita elementtejä, jotka ohjaavat veden liikkeen suuntaa ja luo päämääriä. Vesi elementtinä pystyy muuttamaan muotoaan nesteestä kaasuksi tai kiinteäksi, mikä antaa elementille lisäarvoa ympäristön luomissa kriisitilanteissa, mutta se voi olla myös heikkous, riippuen kartasta kokonaisuutena.

Suomen valtion kartassa vesi on teoriassa varsin voimakas, johtuen valtion syntymän vuodenajasta. Sian maallinen oksa kuukaudessa antaa vahvan taustatuen päivänmestarille, pitäen sisällään samaa vettä, kuin mitä päivänmestarilla on. Sian oksa kuvaa myös suhteellisen yhtenäistä väestöpohjaa. Tämä voidaan tulkita kansan vahvana tukena demokratialle, sillä sian oksan vesi on päivänmestarin juuri. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin sian ja käärmeen oksien yhteenotto kartan sisällä, joka sitoo pois käytöstä suuren osan energiasta, mikä näkyy kansan passiivisuutena.

Jos tutkimme hieman tarkemmin kartan ympäristöä ja peilaamme sitä historiaamme, voimme paremmin ymmärtää, miksi ja kuinka valtiomme on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Lisäksi voimme tutkia myös valtiomme heikkouksia ja vahvuuksia.

Ulommaisena, eniten oikealla, on vuosipilari. Vuosipilari kuvastaa päivänmestarin laajaa ympäristöä, sekä isovanhempia, eli etäisempää historiaa. Ding Si – tulikäärmeen pilari – edustaa vuoden 1917 sodanaikaista Eurooppaa, mutta myös maamme vaurasta isovanhempaa, Ruotsia. Valtiomme henkinen isoisä on Ding, yin-tuli, jonka voimme ajatella edustavan Kustaa Vaasan perintöä. Perustihan Kustaa Vaasa myös pääkaupunkimme Helsingin.

Käärmeen oksa pitää sisällään yang-tulen, yang-maan, sekä yang-metallin, jotka edustavat meille suomalaisille vaurautta, valtaa sekä läntistä kulttuuriperintöä. Käytännössä myös Ruotsin valtiota ja kansaa. Tutkiessani mm Porvoon maapäivien karttaa (1.2.1809), sekä karttaa, jolloin Aleksanteri I:n antoi hallitsijan vakuutuksen maaliskuun 29. 1809, silmiini pistää jälkimmäisessä kartassa esiin tuleva Ding Si onnenpilari, joka selkeästi viitoittaa itsenäisyyteemme ja yhteyteemme vanhaan emämaahan Ruotsiin.

Kuukausipilari edustaa kartassa päivänmestarin vanhempia, työyhteisöä, sekä lähiympäristöä. Metallisian pilari – Xin Hai – kuvaa myös hetkeä ennen valtion syntymää, sekä valtion historian varhaisempia vaiheita, mutta myös kansaa. Yin-metalli Xin edustaa päivänmestarin Ren, eli valtiomme, äitiä ja suojelijaa. Tässä voimme viitata myös konkreettiseen valtion ”äitiin”, Äiti-Venäjään.

Tutkiakseni kehitystä tein vertailua myös suuruhtinaskunnan karttoihin. Porvoon maapäivien kartta synnyttää runsaasti vettä, joten Suomen valtion kartan vedellä on hyvin syvät juuret kansamme historiassamme. Maapäivien kartan synnyttämä vesi kuvaa enemmän kansan omaa tahtoa ja mielenlaatua, kun taas hallitsijan vakuutuksen kartta kuvaa edustajille ulkoa annettua valtaa.

Äiti-Venäjää edustava Xin valtion kartalla kuvaa myös korkeaa koulutustamme ja haluamme näkyä ja erottua korkean koulutustason tähden. Xin yin-metalli kuukausipilarissa synnyttää myös sian oksan vesielementin, eli historiallisesti ajatellen Trotskin väliaikaisen hallituksen, joka edustaa valtiomme toista vanhempaa myös. Trotskin väliaikainen hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden ensimmäisenä ja mielenkiintoisesti tunnustuksen ajankohdan kartta on myös hyvin vetinen, kuvaten itänaapurimme uuden sosialismin synnyttämää runsasta tukea ja toivoa tasa-arvoisemmasta yhteisöstä.

Tarkastellessamme pelkästään kahta ensimmäistä pilaria valtion kartassa, vuosi- ja kuukausipilaria, näemme selkeän ristiriidan. Käärmeen ja sian oksat muodostavat ankaran yhteenoton. Taivaalliset rungot Xin ja Ding, metalli ja tuli ovat epäsuorassa rajoittavassa suhteessa, kuvaillen kitkaa arvo- ja ajatusmaailmassa. Pilarien edustaessa myös historiaa, voimme nähdä ulkopuolisen silmin vauraan kansakunnan kokemat sotatraumat, jotka ovat jättäneet syvät arvet koko kansaan ja itsetuntoomme.

Vuosi- ja kuukausipilarit kuvastavat myös kansan poliittista jakaumaa kahteen leiriin; sosialisteihin ja porvareihin. Molempien ryhmien alaryhmät ovat nähtävissä oksien piilevinä runkoina. Tämä antaa myös viitettä maan poliittisesta kehityksestä, kun tutkimme vuosi- ja kuukausipilarien suhdetta dynaamisiin pilareihin.

Päiväpilari kuvaa päivänmestarin läheisimpiä suhteita ja päivän maallinen oksa edustaa avioliittoa tai muuta virallista suhdetta. Suomen kartalla nk. avioliittopalatsia hallitsee hevosen maallinen oksa. Hevosen oksa pitää sisällään yin-tulta Ding, sekä yin-maata Ji. Tuli edustaa valtion vedelle vaurautta ja maa edustaa valtaa. Näin ollen voimme lukea Suomen liittoutuneen rahan ja vallan tähden ja liiton toinen osapuoli on Euroopan unioni.

Tuntipilari kuvaa päivänmestarin elämäntyötä, pyrkimyksiä ja saavutuksia, eli kaikkea sitä, mitä kohden ponnistelemme. Suomen valtion kartalla tuntipilaria hallitsee tulivuohi – Ding Wei. Ding, yin-tuli edustaa Suomelle vaurautta, mutta sen pyrkiessä yhdistymään yang-veteen, tuloksena onkin ilmaisu, eli puuelementti.

Yin-tulen tulkitsen Ruotsin luomaksi henkiseksi perinnöksemme, joten Ding-Ren puuliitto edustaa hyvin pitkälti luontevaa yhteistyötämme muiden pohjoismaiden kanssa, varsinkin Ruotsin kanssa. Suomi käyttää myös Ruotsia eräänlaisena äänitorvena ja ilmaisuväylänä laajemmalle yleisölle. Valtion suhde muihin pohjoismaihin ei ole sopimuksin ratifioitua, vaan kulttuuriperintöömme nojautuvaa ja siksi liitto näkyy ainoastaan taivaallisissa rungoissa, tosin juurtuneena vuohen oksaan.

Tuntipilarin vuohen oksa kuvaa päämääriämme käytännössä. Vuohen oksa pitää sisällään yin-tulen Ding, yin-maan Ji, sekä haudattuna yin-puun Yi. Valtion päämäärä on luettavissa vakaan vaurauden ja diplomaattisen vallan lisääminen ympäristössä ja tarvittaessa valtio voi tukeutua pohjoismaiden tukeen varsinkin ilmaisussa, sillä Ding-Ren puuliitto on juurtunut vuohen hautaan (eli yin-puu Yi vuohen oksassa).

Yin-puu vuohen oksassa on piilossa haudassa. Käytännössä tulkitsen tämän merkitsevän EU-kabineteissa sovitusta yhteistyöstä nk. Hansa-liiton kanssa. Radikaali ilmaisu piilotettuna vuohen hautaan kuvaa tahtoa toimia suljettujen ovien takana kulisseissa, pienemmässä piirissä, missä Suomen edustajien vaikutusvalta on suhteessa suurempi.

Kokonaisuutta katsoessa on ilmiselvää, että runsas tuli kartassa heikentää päivänmestaria; vesi höyrystyy ja se menettää osittain toimintakykynsä. Maamme arvot ovat heikentyneet vaurauden myötä. Metalli- ja vesivuodet vahvistavat arvoja ja jäähdyttävät karttaa, heikentäen tulen voimaa. Metallirotan vuosi 2020 on varsin merkittävä tässä yhteydessä, sillä se tekee yhteenottoa päiväpilarin hevoseen.

Suomen valtion kartan heikkous on vahvasti edustettu vauraus ja heikko ilmaisu. Käytännössä tämä näkyy eduskunnan suhteellisena päämäärättömyytenä ja keskinäisenä puuhasteluna taloudellisten pulmien parissa. Vahvuus sen sijaan on terve ja hyvin juurtunut metalli, joka edustaa arvomaailmaa ja turvallisuutta.

Suomineitonen, kuvaaja Touko Hujanen, lähde MTV

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, sekä historiasta. Tästä syystä tutkin myös mielelläni valtioiden karttoja, vertaillen dynaamisia pilareita staattiseen karttaan ja historiaan. Historiallisen kehityksen tutkimuksen myötä kartan tulkinta helpottuu myös tulevaisuuden suhteen.

Tutkijana polkuni vie usein sivuluisuun, etsiessäni vertailukohteita halutessani vahvistaa epäilyksiäni. Yksi näistä sivuloikistani johti minut tutkimaan Libanonin valtion karttaa. Hämmästyksekseni Libanonin kartta pitää sisällään hyvin samankaltaisia teemoja, kuin Suomen.

Olemme olleet varsin onnekkaita, että poliittinen ilmapiirimme on vakaa ja itänaapurimme mielenkiinto on toisaalla, mm Syyriassa ja Ukrainassa tällä hetkellä. Venäjä on kuin nukkuva karhu, jota ei kannata herättää. Tosiallisesti Suomi kuuluu Venäjän intressipiiriin, mitä meidän ei tule unohtaa.

Pohtiessani Lähi-idän levottomuuksia kulutin paljon aikaa juuri Libanon kartan parissa. Useasta karttavaihtoehdosta valikoitui selkeästi yksi, joka vastasi historiallisia tapahtumia. Käytin Libanonin karttaan seuraavia tietoja: 26.11.1941 klo 00.01 Beirut, 33 N 53’ 13, 35 E 30’ 47. Libanonin kartan vuosi- ja kuukausipilareista löydämme samat maalliset oksat kuin Suomen kartasta. Tosin Libanonin päivänmestari on Wu, yang-maa, mikä kuvastaa Libanonin parlamenttia.

Libanonin valtio on syntynyt kuohuvaan ympäristöön, epävakaana ajankohtana. Samoin, kuten Suomen kartalla sian ja käärmeen oksat Libanonin kartassa kuvaavat sisäisiä ristiriitoja, jotka tosin Libanonin kartalla ovat haasteellisemmat, sillä kartasta ilmenee selkeästi myös ulkoinen kilpaileva taho, jolla on valtaintressejä maahan. Tällä viittaan Israeliin. Vastaava kuvio on havaittavissa piilevänä myös Suomen valtion kartassa.

Tutkiessani Suomen valtion onnenpilareita tein muutamia varsin mielenkiintoisia havaintoja. Ehkä siis palaan Suomen karttaan nyt.


Onnenpilarit yhdessä vuosien ja kuukausien pilareiden kanssa kuvaavat karttaan ulkoa päin kohdistuvaa, hetkellistä energiaa. Kartan sisäinen energia on laadultaan pysyvämpää. Onnenpilareiden vaikutus on varsin pitkä, kymmenen vuotta. Ajan laatua muokkaa myös vuosittain vaihtuva energia.

Kaikki vuosipilariin kohdistuva paine vaikuttaa ulkomaansuhteisiin. Sen lisäksi kullakin elementillä on erityisiä ominaisuuksia, jotka leimaavat energian suhteita.

Ajatellessamme Suomen historiaa, sotavuosia ei voi sivuuttaa. Metallin ominaisuus on erotteleva ja tunne suru. Metalli liitetään vahvasti myös sodankäyntiin. Tarkastellessamme Suomen karttaa näemme vuosina 1937 – 1947 voimassa olleen onnenpilarin Ji You, maakukon siis.

Kukon ja käärmeen oksat muodostavat osittaisen metalliliiton, jossa metalli on varsin vahva. Yin-maa on yang-veden aito valta. Jo tästä voimme päätellä, että tuona aikana on keskiössä olleet suhteet ulkovaltoihin ja nimenomaan itsemääräämisoikeus.

Talvisota syttyi 30.11.1939 jolloin dynaamisessa kartassa vaikutti puuliitto, osittainen metalliliitto, sekä yhteenotot vuosi- ja kuukausipilareihin. Metallin energia pyrkii rajoittamaan puuenergiaa, eli tilanne kuvaa hyvin Neuvostoliiton yllätyshyökkäystä Suomeen. Metalli edustaa Neuvostoliittoa tässä yhteydessä.

Jatkosodan syttyessä 25.6.1941 karttaan muodostui metalliliitto, kaksi yhteenottoa, kiusa, sekä osittainen tuhosuhde. Kaikki neljä pilaria olivat sidotut, heikentäen kansan ja valtion voimavaroja, sekä sitoen kaikki saatavilla olevat resurssit käynnissä olevaan sotaan. Kartan elementeistä ainoastaan tuntipilarin taivaallinen runko Ding, joka edustaa Ruotsia, jäi avustamaan päivänmestaria. Tämä kuvaa, kuinka lähellä täydellistä tuhoutumista Suomi oli.

On meidän onnemme, että ympäristömme on varsin vakaa. Kartta kuvaa vain energian laatua tietyssä sijainnissa, tiettyyn aikaan. Ympäristö vaikuttaa aina kohtaloomme, sekä tekemämme valinnat. Tämä pätee myös valtioihin, sillä emme ole umpiossa, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöön.

Vertailuni kohde, Libanonin valtion kartta, pitää sisällään samat teemat, mutta eri ympäristössä. Tällä tahdon alleviivata ympäristön merkitystä; vakaatkin olosuhteet horjuvat rajusta ulkoisesta ärsykkeestä. Libanonin kartan vuosipilari metallikäärme ja kuukausipilari maasika aktivoituvat liitoista ja yhteenotoista sisällissodan aikaan 1975 -1990, samoin kuin Suomen kartassa sotavuosina.

Libanonin kartan päivänmestari on selkeästi heikko, parlamentti ei nauti samaa kansan tukea kuin Suomessa, väestöpohja ei ole yhtä homogeeninen ja lisäksi karttaan kohdistuu naapurivaltion aggressiivinen kiinnostus. Tähän verratessamme Suomen tilannetta, tulevaisuutemme vaikuttaa varsin vakaalta.

Mutta maailma muuttuu alati. Myös meidän lintukotoomme kohdistuu painetta, mistä olemme jo saaneet hieman esimakua lähivuosina. Sian maallinen oksa pitää sisällään kasvavaa puuenergiaa, joka kuvaa yhtä lailla innovatiivista nuorta sukupolvea kuin piilevää turhautuneisuutta ja aggressiota. Käärmeen oksa pitää sisällään piilevän yang-metallin, joka edustaa radikaalimpia poliittisia ryhmiä. On hyvin mahdollista, että koemme jossain välissä tulevaisuudessa avoimia yhteenottoja radikaalioikeiston ja turhautuneen nuoren väestön keskuudessa, sillä ajan laatu näyttäisi tukevan kehitystä.

Valtion karttaa tutkiessamme siirryimme 2017 uuteen onnenpilariin Xin Chou, metallihärkä. Valtiomme täyttäessä 100 vuotta 2017 maamme sai valtavasti kansainvälistä huomiota, mikä näkyi lisääntyvänä metallina tuona vuonna. Käärmeen, härän ja kukon maalliset oksat muodostavat nk metalliliiton. Yin-metalli Xin sai tuolloin hyvän tuen ja poikkeuksellisen runsaasti huomiota. Xin on taivaallisista rungoista huomionkipein ja kuvaa päivänmestarin virallista ja dokumentoitua taustaa.

Metallihärän onnenpilarin runsas metalli ja kylmä maa sitovat vuosipilarin tulikäärmeen vahvaan liittoon, jossa yin-metalli Xin on haudassa. Suojelijan vajotessa hautaan voimme pohtia hyvinvointivaltiomme keskeisiä arvoja, sillä teema kuvaa vahvasti hyvinvoinnin ja arvojen heikentymistä. Konkreettisella tasolla tämä on jo nähty mm laitoshoidon kriisiytymisenä aivan hiljattain.

Kuukausipilarin metallisika Xin Hai muodostaa maasian vuonna 2019 varsin haasteellisen itsekiusan, jolloin tyytymättömyys ja piilevä vihamielisyys lisääntyy kansan syvissä riveissä. Vuosi on sikäli merkittävä, että kyse on vaalivuodesta. Eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta 2019, jolloin vaalipäivän kartassa vaikuttaa varsin ristiriitaiset tekijät. Pyrin seuraavassa blogikirjoituksessani avaamaan vaalien teemoja enemmän.

Ystävällisin terveisin, Paula Parjo

Sanastoa ja selityksiä:

Päivänmestari – päiväpilarin taivaallinen runko, kartan keskuspiste

Taivaallinen runko – puhdas elementti, joko yin tai yang, yhteensä 10 kpl

Maallinen oksa – yksi 12:sta kiinalaisen eläinradan ”eläimestä”; kussakin oksassa on 1-3 piilevää taivaallista runkoa

Toveri – edustaa samaa elementtiä kuin päivänmestari

Suojelija – päivänmestarin elementtiä luova ja tukeva elementti

Ilmaisu – päivänmestarin tukema ja tuottama elementti

Omaisuus – elementti, jota päivänmestari rajoittaa ja kontrolloi

Valta – elementti, joka rajoittaa ja kontrolloi päivänmestaria

Yhteenotto – kaksi vastakkaista taivaallista runkoa tai maallista oksaa, jotka edustavat samaa polariteettia, törmäävät

Ilmansuuntaliitto – kolme saman vuodenajan maallista oksaa liittoutuvat

Elementtiliitto – kolme samaa, eri vaiheen elementtiä edustavat maalliset oksat liittoutuvat

Liitto ja tuho-liitto – kaksi saman hallitsijan alaista maallista oksaa; suhde voi olla suotuisa tai epäsuotuisa riippuen piilevien runkojen keskinäisistä suhteista
Liitto – kahden taivaallisen rungon muodostama liitto, joka pyrkii tuottamaan uuden elementin energian

Itsekiusa – maallisista oksista neljä muodostavat nk itsekiusan, joko kartan sisällä, tai dynaamisen kartan kanssa

Armoton kiusa – kolmen maallisen oksan tuhoisa suhde

Tuhosuhde – kahden kardinaalisen oksan välinen suhde joka ei ole yhteenotto

Harmisuhde – kahden maallisen oksan välinen suhde, jossa samat piilevät rungot kilpailevat keskenään


10 taivaallista runkoa:
Jia yang-puu
Yi yin-puu
Bing yang-tuli
Ding yin-tuli
Wu yang-maa
Ji yin-maa
Geng yang-metalli
Xin yin-metalli
Ren yang-vesi
Gui yin-vesi


12 maallista oksaa:
Zi – Rotta (Gui)
Chou – Härkä (Ji, Gui, Xin)
Yin – Tiikeri (Jia, Bing, Wu)
Mao – Jänis (Yi)
Chen – Lohikäärme (Wu, Yi, Gui)
Si – Käärme (Bing, Wu, Geng)
Wu – Hevonen (Ding, Ji)
Wei – Vuohi (Ding, Ji, Yi)
Shen – Apina (Geng, Ren, Wu)
You – Kukko (Xin)
Xu – Koira (Wu, Xin, Ding)
Hai – Sika (Ren, Jia)


Teksti ja kartat copyright Paula Parjo
paula@noctiluca.fi
    
  

Julkaissut suomenammattiastrologit

Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: