Onko astrologiasi omaa vai lainattua?

Tarja: Yhdistyksessä olemme jäsenistön kanssa herätelleet keskustelua astrologisen materiaalin lähteiden ilmoittamisen käytännöistä. Astrologiasta kirjoittavien, luennoivien ja esittävien (esimerkiksi videot) on luonnollisesti noudatettava tekijänoikeuslakeja siinä missä muillakin aloilla. Ammatikseen astrologiaa tekeviä asia kiinnostaa erityisesti, koska teemme julkaisuja ja esityksiä, tuotamme sisältöjä, joita saatetaan joiltakin osin lainata ilmoittamatta tässä yhteydessä lähdettä.
Paula: Tämä onkin mielestäni, Tarja, todella tärkeä ja ajankohtainen aihe. Ajan henkeen tuntuu liittyvän tietty rajattomuus ja valheellinen käsitys siitä, että kaikki verkosta löytyvä informaatio on vapaasti hyödynnettävissä, myös ansaitsemismielessä. Astrologian harrastajat ja puoliammattilaiset myös opiskelevat, tutkivat ja tuottavat itsekin runsaasti materiaalia, joten aihe ei koske pelkästään ammattiastrologeja, vaan koko alaa. 
Tekijänoikeuslaki on varsin selkeä koskien suoria lainauksia. Siteeraamisesta todetaan laissa seuraavasti: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.”
Lainaus Jukka K. Korpelalta tekijänoikeuksia koskevasta kirjoituksestaan: ”Siteerauksen edellytykset
Jos teos on julkistettu eli se on luvallisesti saatettu yleisön saataviin (8§), siitä ”on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa” (22§). Tällöin on lähde mainittava.

Jos toisen teoksesta otetaan otteita ilman, että lähdettä mainitaan, kyseessä on siis tekijänoikeuslain loukkaus silloinkin, kun siteeraamisen edellytykset täyttyisivät. Jos kyse on opinnäytteestä, tieteellisestä työstä tms., menettelyä kutsutaan plagioinniksi ja sitä pidetään vakavana virheenä. Käytännössä tällöin olennaista on opetuksen tai tieteen normien rikkominen, mutta periaatteessa kyseessä on myös lain rikkominen. Plagioinniksi voidaan kutsua myös toisen henkilön ajatusten esittämistä omina, kuten tieteellisen teorian esittämistä ilmoittamatta sen alkuperää; jos tämä tehdään omin sanoin, ei lakia rikota, mutta käytössääntöjä ja esimerkiksi tieteen sääntöjä kyllä.” (Jukka K. Korpela, Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin)

Tarja: Millainen astrologinen sisältö katsotaan astrologiseksi yleistiedoksi, mikä on kaikkien käytettävissä? Kun asioita esitetään, on jokaisella omanlainen esitystyylinsä. Saatamme siis napata astrologisesta symboliikasta avainsanoja, jotka ovat astrologiselle tietoudelle yhteisiä. Yleiseen käyttöön vakiintuneet termit ovat kaikkien esitettävissä. Se, miten tietoja yhdistellään omaksi esitykseksi, kuuluu tekijänoikeuslain piiriin.
Paula: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys – mikä on yleistietoa, mikä ei? Astrologia on oppina varsin vanha, joten eri suuntauksia, koulukuntia ja teorioita on kehittynyt liki rajaton määrä. Eri henkilöt kokevat varmasti myös käsitteen yleistiedosta erilailla, mutta itse pidän yleistietona lähinnä sitä, mitä on saatavilla astrologisista perusteoksista, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa lukijoiden parissa. Suomenkielinen termistö lienee kohtalaisen vakiintunut puhuttaessa länsimaisesta astrologiasta, mutta kiinalaisen astrologian ollessa kyseessä on käytössä varsin sekava käytäntö, riippuen tyystin siitä, mitä koulukuntaa edustaa. Itse soisin termistön selkiyttämistä kiinalaisen astrologian saralla, sillä sekalainen käytäntö lisää sekaannuksia. Kiinalaisista astrologisista menetelmistä ei löydy kovin runsaasti kirjoituksia suomenkielellä, joten harrastajat lukevat runsaasti englanninkielisiä julkaisuja. Käyttäessä lähteenä ulkomaisia ja vieraskielisiä julkaisuja on monesti kiusaus jättää huomioimatta tekijänoikeuslaki, mikä on eettisesti varsin arveluttavaa. Itse olisin mielissäni, jos esimerkiksi kollegat ilmoittaisivat käyttämänsä lähteet, sillä se voisi myös toisella tavoin synnyttää keskustelua ja herättää myös lukijoissa mielenkiintoa laajentaa perspektiiviä.
Paula: Miten erottaa esimerkiksi oppimateriaalin huolellinen sisäistys referoinnista? Onko avainsanojen lainaus lainausta? Itse koen aiheen kuin veteen piirretyksi viivaksi, hyvin vaikeaksi määritellä. Luennoilla tulee usein tehtyä muistiinpanoja luennoitsijan avainlauseita ja avainsanoja käyttäen. Jälkikäteen ei ehkä tule ajatelleeksi, että muistiinpanot kuvaavat usein luennoitsijan käyttämää suoraa ilmaisua, ei niinkään omaa. Tulisiko luentojen yms. jatkojalostukseen pyytää lupa tai käyttää lähdetietoja?
Tarja: Jokaisella on omanlainen tapansa esittää asia, olemme joskus harmiksi asti kiinni omissa maneereissamme, eli tässä mielestäni on sisäistetyn asian ja suoraan referoinnin ero. Olen joskus tuntenut hämmennystä, kun esimerkiksi seuraamassani blogissa esitystapa muuttuu ratkaisevasti; tämä saa epäilemään, onko teksti todella alun perin julkaisijan omaa. Astrologiassa on paljon asiakokonaisuuksia, joita ei voikaan sorvata oman mielensä mukaiseksi. Teoria ja sen pohdinta ovat tavallaan eri asioita. Avainsanakysymys on erittäin mielenkiintoinen, sillä astrologisten ”palikoiden” keskeisimpien avainsanojen periaatteessa tulisikin pysyä ytimeltään muuttumattomina. Kun sanasymboliikkaa laajennetaan, liikutaan mielestäni jo oman esityksen ja siten tekijänoikeuslain piirissä. Kokonaisen avainsanalistan lainaaminen edellyttää lähteen ilmoittamista. Julkistettua tietoa, jollainen luentokin on, saa käyttää omaksi opiksi, mutta näistä kerättyihin tietoihin pätee lähteen ilmoittamisen hyvä tapa silloin kun asiaa jakaa eteenpäin.
***
Tarja: Astrologiassa pohdiskellaan ja esitetään teorioita, ja tällaisten näkemysten jatkokäytön etiikkaan haluaisimme kiinnitettävän huomiota. Milloin tieto on julkista? On sallittua ja toivottavaa, että astrologiaa opetetaan, ja sen näkemyksiä analysoidaan. Esimerkiksi voidaan esittää, että astrologi X teoksessaan Y tuo esille jne., tai luennolla ’siellä-ja-siellä’ astrologi Z liitti astrologiseen tekijään P seuraavia maailmantapahtumia. Jos joku on etsinyt taustatietoa, pohtinut yhteyksiä ja esittää näistä omia näkemyksiään, tällaista kokonaisuutta ei sovi jakaa eteenpäin omana tuotoksenaan.
Paula: Etiikkaan liittyy moraalikäsitys oikeasta ja väärästä, mutta myös ammatillisessa mielessä koodisto, mikä on suvaittavaa ja sallittua ja mikä ei ole sitä. Astrologeina tehdessämme asiakastyötä joudumme pohtimaan vastuita ja eettisiä kysymyksiä tämän tästä, joten kysymys ammattietiikasta on äärettömän tärkeä. Ammattietiikka ei ulotu ainoastaan asiakastyöhön, vaan myös kaikkeen siihen, mitä edustamme ammatillisesti ja mitä tuotamme. Ammatillisesta asemastamme johtuen toimimme myös vaikuttajina jakaessamme tietoa, ajatuksiamme ja oivalluksiamme, sekä tutkimustuloksiamme. Tämä keskustelu informaation jatkokäytöstä koskee tietysti meitäkin ammattiastrologejakin, mutta vielä enemmän henkilöitä, jotka jatkokäyttävät sitä vaikuttajina jakamaamme tietoa. Luvaton lainaus ja plagiointi on epäeettistä ja erittäin harmillista. Etiikka ei ole juurikaan noussut keskustelunaiheeksi, sillä se koetaan aiheena haasteelliseksi. On erittäin helppoa väistää epäilys luvattomasta lainaamisesta vain kieltämällä asia, tai kääntämällä epäilys syytökseksi niuhottamisesta tai pikkumaisuudesta. Jokaisella ihmisellä on sisäänrakennettu moraalikäsitys, joten näemme ongelmat useimmiten juuri oman moraalikäsityksemme valossa. Luvattomaan lainaukseen syyllistyneet henkilöt eivät ehkä ymmärrä edes syyllistyneensä epäeettiseen tekoon, tai kenties eivät hahmota mahdollisia kokonaisuuteen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Lainaaja luo tietoisesti tai tiedostamattaan vääristyneen mielikuvan itsestään jakamalla luvatta lainattua tietoa omanaan. Luvattoman lainauksen kohteeksi joutunut henkilö puolestaan voi kokea ansionmenetyksiä. Epäeettisen lainaamisen seurauksena voi olla köyhtynyt ja vääristynyt ilmaisun ilmapiiri, mikä olisi helposti vältettävissä käyttäen asianmukaisesti lähdetietoja ja pyytäen lupaa lainauksille.
   
Tarja: Onko aiheellista kysyä lupaa referointiin? Tällaista tapahtuu käsittääkseni erittäin harvoin. Olettaisin, että kun lähde mainitaan esimerkiksi koulutusmateriaalissa, esitysluvan voisi saada helpostikin. Moni astrologi olisi mielissään, kun hänen ajatuksensa ja tutkimuksensa ”itävät”.
Paula: Esitysluvan saa varmasti helpolla, sitä en epäile hetkeäkään. Referointi sen sijaan on jo haasteellisempi keskustelunaihe, sillä referoidessa lopputulos voikin olla jotain aivan muuta, kuin mitä alun perin oli tarkoitettu. Referointilupa voi toimia hyvinkin, mikäli ilmaisutapa ja ajatusmallit ovat samankaltaiset ja henkilöiden kesken on luottamus. Toisaalta dialogin esittäminen suoria lainauksia käyttäen voi toimia paremmin, jos ajatuksena on ennen kaikkea itäneistä ajatuksista keskustelu. Henkilökohtaisesti keskustelisin mielelläni ja vertailisin kokemuksia, mutta olen kokenut, että oma lähestymistapani kiinalaiseen astrologiaan on tutkivampi kuin kollegoiden, joten keskusteluyhteyttä ei juurikaan ole, mikä on kovin harmillista.
***
Tarja: Milloin astrologinen teoria on oma? Astrologiaa on tutkittu kauan ja siitä on esitetty valtava määrä tietoa. Koska alan kirjoituksia on monin paikoin maailmassa hieman hankala saada julkaistuksi virallisina teoksina, saattaa tiedon löytäminen olla vaikeaa. Moni muukin astrologi on todennäköisesti tullut pohdinnoissaan samankaltaisiin loppupäätelmiin. Olen käsityksessä, että esimerkiksi Vertex on löydetty kahdesti, eikä kumpikaan käsitteen esittäjä ollut kopioinut ideaa toiselta; L. Edward Johndro ja Charles Jayne tutkivat samaa asiaa 1940-luvulla.
Paula: Astrologisen teorian omana esittäminen voi olla kyllä äärettömän vaikeaa, jollei teoria ole todella vallankumouksellinen. Tänä päivänä internetin välityksellä voimme olla keskusteluyhteydessä reaaliajassa kollegoihin maailman ympäri, mikä on varmasti räjähdysmäisesti lisännyt erilaisten ajatusten ja teorioiden leviämistä, sekä niistä keskustelua. Hyvä-paha internet luo myös mahdollisuuden luvattomiin lainauksiin ja plagiointeihin oman egon pönkittämiseksi. Tietomäärä, joka on helposti saatavilla internetin välityksellä voi myös luoda harrastajalle vääristyneen mielikuvan ja saattaa houkutella tekemään tulkintoja ansiomielessä, kuitenkaan hallitsematta kyllin perusteellisesti aihetta. Seuraan useita aasialaisia blogeja, joita surutta myös käytetään lähteinä jopa tulkinnoille, mikä on varsin ongelmallista jos lähteen käyttäjä ei ymmärrä perusteorioita tai sitä, että lähde ei ole ilmoittanut omaa lähdettään, joka voi käyttää useita eri astrologisia menetelmiä sekaisin. Esimerkiksi eräs omista aasialaisista opettajistani on kehittänyt oman astrologisen tyylinsä, joka perustuu kolmen eri menetelmän järjestelmälliseen käyttöön. Hänen luomansa tyyli, tai käytäntö, on sen verran mullistava että lopputulos on niin erilainen, että lainaajat on helppo nähdä – jopa Suomessa asti. Kyseessä oleva opettajani on varsin terhakasti nostanut myös plagiointisyytteitä, joten eettiset kysymykset teorioista ja menetelmistä ei ole mikään paikallinen ongelma meillä Suomessa. Esimerkkisi Tarja koskien Vertexiä on varsin mielenkiintoinen; itse en tiennyt, että ”keksijöitä” oli kaksi!
***
Paula: Onko vapaamuotoisten käännösten käyttö omana julkaisunaan vieraskielisistä lähteistä ilman lähdetietoa eettistä? Moni uskoo oman vapaan käännöksen vapauttavan tekijänoikeuslaista, koska asiahan esitetään toisella kielellä ja omin sanoin.
Tarja: Alkuperäisen sisällön kielellä ei voi perustella sen kaappaamista omaksi tuotokseksi. Täällä meillä Suomessa on aina toivottu astrologista materiaalia omalla kielellämme, koska kaikilla harrastajilla kielitaito ei riitä, ja oppiminenkin tapahtuu parhaiten kun kielimuuria ei tarvitse kivuta opiskellessa. Kyllä jokaiselle pitäisi olla selvää, että vieraskielistä materiaalia saa kääntää itselleen omaan käyttöön, mutta sellaisen julkaiseminen omissa nimissä on yksinkertaisesti lainvastaista. 
***
Paula: Moni astrologi on aktiivinen somettaja ja osallistuu somessa astrologisiin keskusteluihin. Sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut ovat usein usean henkilön kommentoimia ja kommentoijia voi olla erilaisilla taustoilla ja eritasoisia. Voiko yleisiä keskusteluita käyttää lähteenä ilmoittamatta lähdettä? Voiko keskusteluita pitää yleensäkään luotettavina lähteinä, tai voiko somea pitää luotettavana lähteenä?
Tarja: Nykyaika saattaa meidät aivan uudenlaisten haasteiden eteen! Vilkas keskustelu somessa innostaa ajattelua, mikä sitten voi saada kehittyessään muodon omissa astrologisissa esityksissä. Lähteeksi en kuitenkaan keskusteluja kelpuuttaisi. Somen keskustelut ovat tavallisesti luonteeltaan epävirallisia, mutta puheenvuoroista voi myös löytää todellisia helmiä. Tekijänoikeuslaki kattaa myös somen keskustelut silloin kun niihin voidaan soveltaa teoksen kriteerejä; itse varmaankin mainitsisin saaneeni idean käydystä keskustelusta. 
***
Paula: Kuinka tulisi suhtautua luvattomiin lainauksiin havaitessa sellaista? Moni harrastaja ja ammattiastrologikin seuraa useita blogeja tai podcasteja ulkomaita myöten vain mainitakseni joitain lähteitä ja saa luonnollisestikin niistä vaikutteita, joita mahdollisesti jatkojalostetaan tai käytetään sellaisenaan omissa julkaisuissa. Jos herää epäilys tekijänoikeuksien loukkauksesta, miten asiaan voi puuttua asiallisesti?
Tarja: Astrologisissa piireissä kaihdetaan negatiivisiin asioihin puuttumista ja se on luonut ilmapiirin, ettei epäkohtia olisi oikein soveliasta esittää. Sinäkin Paula viittasit aiemmin vuoropuhelussamme pikkumaiseksi leimaamiseen. Jos kaikki toimisivat reilusti, ei tätä keskustelua edes tarvittaisi. Keskustelukulttuurimme tulisi olla sen verran vahva, että myös vaikeita asioita voidaan nostaa esiin.  Astrologisia sisältöjä esittävän ja julkaisevan tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan. Ammatillisuus tarkoittaa myös kriisinhallinnan työkalujen hallintaa. Palautteen antamisen voi aloittaa kahdenkeskisellä keskustelulla, eikä sen antajan tarvitse olla astrologian ammattilainen. Voimme miettiä, tekeekö astrologialle hyvää, jos emme koskaan puutu havaittuihin epäkohtiin?
Tarja: Astrologian maailmassa liikutaan harrastamisen ja ammattilaisuuden liukuvissa rajapinnoissa. Meillä ei ole muita viranomaistahoja valvomassa astrologiaa kuin kuluttajansuojalaki. Etiikan noudattamisen käytäntöjen tulee siksi syntyä sisältäpäin. Tehdään yhdessä astrologiasta ala, jolla on kaikkien mukava toimia.
Paula: Ammattilaisena suhtaudun tietyllä intohimolla astrologiaan ja kannan huolta astrologian kehityksestä ja maineesta. Olet hyvin oikeassa Tarja kysyessäsi onko astrologialle hyväksi, jos epäkohtiin ei puututa. Etiikan kunnioitus ja noudattaminen lähtee sisältäpäin ja siksi aiheen nosto keskustelunaiheeksi on mielestäni tärkeä – vain tiedostamalla eettisen toiminnan säännöt voimme vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja alan kehitykseen. Tekijänoikeuksien loukkaukset ja muu epäeettiseksi määriteltävä toiminta vääristää koko alaa ja vahingoittaa astrologian harjoittajia. Voimme parhaiten vaikuttaa astrologian myönteiseen kehitykseen vain yksilötasolla – keskustelemalla avoimesti ja luottavaisesti etiikasta. Astrologian viihteellistäminen ei suinkaan sulje pois vastuuta tai etiikkaa, päinvastoin. Avainsana on tiedostaminen; vain tiedostamalla pelisäännöt ja noudattamalla niitä, voimme luoda laadukkaampaa ja monipuolisempaa sisältöä, mikä vaikuttaa epäsuorasti myös astrologian ja astrologien kehitykseen ja maineeseen. Kuten Tarja kirjoitit, tehdään yhdessä mukavaa astrologiaa!
Paula Parjo, http://www.noctiluca.fi, paula@noctiluca.fi

Julkaissut suomenammattiastrologit

Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: