Psykologia, astrologia ja psykologinen astrologia – Kirsi Halla-Seppälä

Toimittaja Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden Kompleksi-lehdestä otti minuun yhteyttä, koska oli tekemässä lehteen juttua astrologiasta. Vain yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus lukea kyseistä lehteä, joten ajattelin laittaa minulle esitetyt kysymykset ja niihin kirjoittamani vastaukset myös tänne ammattiastrologien blogiin. 
Toimittajan kysymykset ovat kursiivilla, omat vastaukseni ovat kysymysten alla.

Psykologit ja astrologit jakavat kiinnostuksen mielen ilmiöihin ja molemmat ammattiryhmät kohtaavat työssään ihmisiä, jotka kaipaavat neuvoa elämänsä ongelmiin. Mitä ajattelette psykologien ja astrologien suhteesta? Kilpailevatko he samoista asiakkaista? Olisiko näillä kahdella alalla jotain annettavaa toisilleen tai toisaalta opittavaa toisiltaan?
En usko, että astrologit ja psykologit kilpailevat samoista asiakkaista. Monelle käynti astrologin vastaanotolla on ainutkertainen tapahtuma elämässä, kun taas psykologin vastaanotolla käydään tyypillisesti useamman kerran jakso. On mahdotonta laittaa astrologeja yhden tietyn kategorian alle, koska riippuu astrologin pohjakoulutuksesta ja suuntautumisesta, mihin hän on erikoistunut, millaista asiakastyötä hän tekee. Moni astrologi ei edes pidä asiakasvastaanottoa vaan keskittyy tutkimukseen tai koulutukseen. Eli voimme mielekkäästi verrata psykologeja pelkästään länsimaista psykologista suuntautumista edustaviin astrologeihin, joilla on psykologian, sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutusta ja jotka tekevät asiakastyötä. Näitä on Suomessa vain muutamia. 
Psykologinen astrologia on modernia länsimaista, humanistista astrologiaa (kaikki astrologit eivät siis edusta tätä suuntausta), ja se juontaa juurensa kreikan antiikin filosofiaan, roomalaiseen mytologiaan ja psykologiaan, erityisesti jungilaisuuteen. Näin ollen psykologiaa ei voida erottaa tästä astrologian suurvirrasta. Ero psykologian ja humanistisen astrologian välillä on veteen piirretty viiva, vaikka harva on siitä tietoinen tai haluaa sitä hyväksyä. Mytologia, arkkityypit, alitajunta, tietoinen mieli, minäkuva, ego, varjo, kiintymyssuhteet, tunneilmaisu, persoonallisuus, temperamentti ja niin edelleen, kaikki tämä on osa modernia astrologiaa. 
Psykologia voisi hyötyä astrologiasta suhtautumalla siihen itsetuntemusmenetelmänä, minän peilinä, sekä astrologian rikkaaseen mytologiseen taustaan tutustuen.  Astrologinen kartta on mielen kartta, ja se kertoo häkellyttävällä yksityiskohtaisuudella yksilön minäkuvasta, siitä mitä hän ajattelee itsestään ja maailmasta jossa elää, se kertoo yksilön varhaisesta vuorovaikutuksesta, tunneilmaisusta, tarpeista, psyyken keskeisistä haasteista ja valmiuksista sekä ihmissuhdeodotuksista ja tyypillisimmistä projektioista. Tämän huomaa jokainen, joka tutustuu astrologiaan kokemuksellisesti, karttoja laatien ja ihmisiä, heidän elämäntarinoitaan ja kokemuksiaan kuunnellen.
Mikä on tyypillisin ongelma tai elämänalue, johon asiakkaanne pyytävät apua?
Uskoisin että eri astrologien luo hakeutuvat erityyppiset asiakkaat erilaisine kysymyksineen. Astrologin luo ei aina hakeuduta ongelman kanssa, vaan oma kehitys ja itsetuntemus kiinnostavat. Ihmiset haluavat ymmärtää itseään, elämäntilannettaan ja ihmissuhteitaan paremmin. Monesti ihmissuhteisiin tai elämän suuntaan, uraan, ammattiin, opiskeluun ja omaan potentiaaliin liittyvät kysymykset askarruttavat.
Pohdin usein, tuleeko ammattitaitoni olemaan riittävän korkealla tasolla, kun olen valmistunut psykologiksi. Koetteko te koskaan tällaista epäilyä suhteessa omiin kykyihinne tai käyttämiinne ennustusmenetelmiin? Onko tässä ammatillisessa varmuudessa tapahtunut muutoksia ajan ja kokemuksen myötä?
Astrologia ei ole ennustusmenetelmä. Astrologia on itsetuntemusmenetelmä. Olen luonteeltani voimakkaasti asioita kyseenalaistava, ja olen käynyt monta syväluotaavaa ja kriittistä vaihetta pohtien käyttämääni työmenetelmää ja sen merkitystä itselleni ja asiakkailleni. Pyrin kehittämään itseäni ammatillisesti koko ajan. Astrologina olen tulkki, joka kääntää astrologian kieltä asiakkaalle, joka ei tätä symbolikieltä hallitse. Symbolikielestä suomeksi käännetty astrologinen kartta toimii asiakkaalle peilinä. Ohjaan asiakasta löytämään hänessä itsessään piilevät vastaukset. Tehtäväni on esittää oikeita kysymyksiä, herätellä ja vahvistaa kontaktia asiakkaan ja hänen sisäisen viisautensa välillä. 
Ammatillisessa varmuudessa on tapahtunut muutoksia vuosien myötä sekä niin, että kokemuksen ja lisäkoulutuksen myötä olen saanut varmuutta ja luottamusta siihen, että pystyn ammattitaitoisesti kohtaamaan haastaviakin tilanteita, mutta myös nöyryyttä ja ymmärrystä siitä mikä ja minkä luonteinen tehtäväni konsultoivana astrologina on. En ole ennustaja. En ole asiakkaan elämäntilanteen tai persoonallisuuden asiantuntija. En ole asiakkaan ongelmien ratkoja enkä näin ollen hänen neuvonantajansa siinä mielessä, että voisin sanoa mitä hänen missäkin tilanteessa pitäisi tehdä. 
Miten mielenterveysongelmat näkyvät työssäsi? Ohjaatteko koskaan asiakkaitanne mielenterveyspalveluihin? Oletteko itse opiskellut ns. valtavirran psykologiaa tai psykiatriaa?
Kohtaan hyvin harvoin mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita työssäni. Tarpeen vaatiessa olen ohjannut asiakkaan mielenterveyspalveluihin ja myös antanut informaatiota siitä, millaisia palveluja on saatavilla ja miten niihin voi hakeutua. Itselläni on sosiaalialan pohjakoulutus, mutta olen opiskellut myös jonkin verran psykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja psykoterapiavalmiuksia, sekä suorittanut muita ihmissuhdetyöhön liittyviä koulutuksia. Keskeisin asiakasryhmäni on työssäkäyvät, korkeasti koulutetut keski-ikäiset, ihmissuhdealalla olevat naiset. Asiakkainani on paljon psykoterapeutteja, opettajia ja sosiaalityöntekijöitä.
Arvioitteko asiakkaittenne mielenterveyden tilaa (oikeustoimikelpoisuutta)? Ts. jos teillä herää epäily, että apua pyytävä henkilö ei ole kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä, otatteko hänet silti asiakkaaksenne?
Mikäli yhteyttä ottava henkilö vaikuttaa siltä, ettei ole kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä, tai muuten vaikuttaa epävakaalta tai häiriintyneeltä, suosittelen hänelle hänen tilanteeseensa paremmin sopivia palveluja. Vastaanotollani ei käy vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöitä. 
Psykologit käyvät työnohjauksessa saamassa neuvoja ja tukea ammatinharjoittamiseen. Tuntuuko astrologin työ koskaan raskaalta? Miten huolehditte omasta työssäjaksamisestanne?
Toisinaan, tosin melko harvoin, kohtaan työssäni tilanteita, jotka tuntuvat raskailta. Näitä on mahdollista käsitellä ja purkaa ammattiastrologien yhdistyksen puitteissa, kollegoiden kanssa. Vastaanotto- ja koulutustilanteet ovat pääasiassa myönteisesti latautuneita, ihmiset ovat innostuneita uusista oivalluksista ja kokevat palvelut voimaannuttavina. Työni on luonteeltaan ratkaisukeskeistä, luovaa ja molemminpuolisesti antoisaa. Hyväksyvä läsnäolo on sekä elämäntapani, että asiakkaille työni kautta välittyvä oppi tai asenne. Työssäjaksamisen ongelmat liittyvät pääasiassa pienyrittäjyyden haasteisiin ja astrologiaan kohdistuviin asenteisiin, eikä niinkään asiakastyöhön. Pidän huolta itsestäni liikkumalla luonnossa ja elämällä mielekästä arkea lasten kanssa. 
Mitä haluaisitte sanoa Kompleksi-lehden lukijoille (Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoille)?
Älykkään ja validin mielipiteen astrologiasta voi perustaa vain todellisen tiedon ja kokemuksen varaan. On surullista miten paljon ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä astrologiaan liitetään. Astrologiaa ei tulisi arvioida luonnontieteen viitekehyksestä. Kulttuurihistoria, taide ja filosofia ovat paljon lähempänä sen luonnetta. Länsimainen moderni astrologia on psykologiaan ja mytologiaan pohjautuva itsetuntemusmenetelmä. Se on symbolikieli, jota voi ymmärtää vain kokemuksellisesti. Jokainen on itse oman elämänsä asiantuntija ja täten oman karttansa paras tulkitsija, mutta kuten musiikki vaatii tulkitsijan, jotta mystiseltä näyttävät nuottisymbolit tarkoittaisivat jotain niitä ymmärtämättömälle, myös astrologia vaatii astrologin tulkitsemaan kartan sinfoniaa. 

Lue lisää Kirsin mietteitä astrologiasta hänen blogistaan Awareness astrology.

Newgrangen kivikautinen observatorio – Kristiina Mäntynen

Newgrange

Vietin tänä vuonna kesäpäivänseisauksen tienoilla muutaman päivän ”pyhimysten ja oppineiden saarella” eli Irlannissa. Yhdeksi vierailukohteekseni valikoitui 40 km Dublinista pohjoiseen sijaitseva Newgrange. Kyseessä on kivikaudelta peräisin oleva hauta/astronominen observatorio. Se rakennettiin noin 3200 eaa. Tämä tekee siitä noin tuhat vuotta vanhemman kuin vaikkapa Englannin Stonehenge ja monia satoja vuosia vanhemman kuin Egyptin pyramidit.
Newgrange sijaitsee Boynejoen laaksossa, etelään avautuvan töyrään keskeisimmällä paikalla. Halkaisijaltaan noin 80 metrisen kummun sisälle johtaa kivipaasien rajaama, kapea käytävä. Kokonaisuudessaan 24 metriä pitkä onkalo päättyy 6 metriä korkeaan, kiviholvattuun kammioon. Talvipäivänseisauksen aamuna käytävän suuaukon päällä olevasta valoaukosta paistavat auringonsäteet valaisevat kammion takaseinän 17 minuutin ajaksi. Tämä tapahtuu myös muutama päivä ennen ja jälkeen talvipäivänseisauksen. 5000 vuotta sitten valo osui tarkalleen kammion taustaseinään. Nykyään prekession vaikutuksesta valo osuu käytävän keskilinjasta hiukan sivuun.

Perustukset paljastavassa pienoismallissa näkyy kivikäytävä ja kummun reunakiveys. (Kuva vierailukeskuksen näyttelystä.)

Vaikka kumpurakennelma on jo itsessään merkittävä, se on kuitenkin vain osa monien vastaavien, pienempien kumpujen ja rituaalipaikkojen kudelmaa. Aivan Newgrangen lähellä, koillisessa ja luoteessa ovat Dowthin ja Knowthin kummut. Dowth on suunnattu kohti talvipäivänseisauksen auringonlaskua ja Knowth kohti kevätpäivän- sekä syyspäiväntasauksia. Ympäristössä on lisäksi jäänteitä monista muista kummuista ja myöhemmin rakennetuista kivikehistä. Niistä kaikista saa kokonaiskuvaa esimerkiksi tästä Boynen laakson interaktiivisesta kartasta.
Skotlannin suunnasta Irlantiin saapuneella kivikautisella kulttuurilla on tuskin ollut mitään yhteyttä tuon ajan kiinalaiseen kulttuuriin. Minun on kuitenkin Boynen laakson karttaa katsoessani mahdotonta olla vetämättä yhtäläisyyksiä sen ja kiinalaisen fengshuin kuvaamien ideaalipaikkojen välille. Molemmissa toistuvat etelärinne, edessä lempeästi kaartuva joki ja ympärillä kumpuileva maasto. Nämä tekijät luovat paikan jolla on aivan erityistä vetovoimaa. Newgrange onkin erinomainen esimerkki siitä, miten paikka voi luoda kokijassaan perille saapumisen ja tässä ja nyt -olemisen tunteen. Paikka johdattaa siis kokemukseen jonka moni määrittelee pyhäksi. Tämä pyhän paikan henki myös osaltaan selittänee sitä, miksi Newgrangen kivikautinen kumpu on säilynyt vuosituhansien ajan kutakuinkin koskemattomana.

Nykyinen julkisivu on arkeologi Michael J. O’Kellyn suunnittelema rekonstruktio.

Kummun perusteelliset arkeologiset kaivaukset suoritettiin 1962-1975 professori Michael J. O’Kellyn johdolla. Hän myös ensimmäisenä oivalsi luolan suulla olevan valoaukon merkityksen. Muut tutkijat ovat hänen jälkeensä laatineet monia teorioita kummun merkityksestä rakentajilleen. Esimerkiksi spiraalein koristeltujen reunakivien symboliikasta on runsaasti eri näkemyksiä. Ainakin on varmaa, että luolan kammiota on käytetty myös hautana.
Arkeologeilla on harvoin ollut vankkaa astronomista tietämystä. Niinpä arkeoastronomia onkin vielä melko uusi tieteenala. Nykyisten tietokonesimulaatioiden avulla on kuitenkin helppo tarkastella taivaankantta takautuvasti, sellaisena kuin se vaikka kivikauden ihmisille näyttäytyi. Tämä antaa aivan uusia mahdollisuuksia kivirakennelmienkin suuntien ja keskinäisten suhteiden vertailuun. Nämä tutkimusmenetelmät ovatkin tuoneet paljon uutta siihen mitä olemme aikaisemmin tienneet kivikauden astronomisesta tietotaidosta. Irlannin osalta tätä valottaa esimerkiksi kirja Island of the Setting Sun: In Search of Ireland’s Ancient Astronomers. Vaikuttaakin siltä, että Irlannin muinaiset rituaalipaikat on huomattavasti harkitummin sijoitettu ja suunniteltu kuin mitä aikaisemmin on lainkaan osattu ajatella.

Sisäänkäynnin päällä oleva valoaukko ja julkisivukiveystä.

Tänä syksynä omatkin kivikautiset observatoriomme ovat päässeet uutisiin. Tähdet ja avaruus -lehti 6/2013 esitteli nimittäin syyskuun alussa uusinta Suomesta löydettyä jätinkirkkoa. Tällaiset rakennelmat todistavat, miten vuodenkierron tarkkailu on ollut meidänkin esi-isillemme yksi arjessa selviytymisen edellytys.
Perinteiden säilymisestä sain itse koskettavan kokemuksen, kun matkaltani juhannuksena palatessani vihreää maisemaamme täplittivät kirkkaan oransseina hohtavat kokot. Tuhansien vuosien takaiset perinteet elävät meissä siis edelleen, vaikkakin vain pieninä, väliaikaisesti syttyvinä valopisteinä.
Newgrange ympäristöineen on Unescon maailmanperintökohde ja alueelle tehtävät vierailut ovat tarkasti säädeltyjä. Käynti kannattaa siis suunnitella hyvin etukäteen.
Lisätietoja: www.newgrange.com
Kristiina Mäntynen, arkkitehti ja fengshui-konsultti

Tähtitaivaan musiikkia – Erkki Lehtiranta

Tähtitaivaan musiikia – musiikin ja astrologian kohtaamisia
Musiikin ja astrologian yhteydet ovat monet ja moninaiset. Esimerkiksi Pythagoras pohti 2500 vuotta sitten sfäärien soiton ideaa. Hänen mukaansa planeetat lauloivat kulkiessaan taivaalla. Ajatus hämmästytti jo filosofin ja ensimmäisen länsimaisen tiedemiehen aikalaisia, mutta on samalla ollut yksi mystiikan keskeisiä teemoja, jonka yhä uudet sukupolvet ovat löytäneet.
Suuri tähtitieteilijä ja astrologi Johannes Kepler tutki tätä samaa teemaa 1600-luvun alkupuolella. Hän uskoi lukujen, planetaaristen liikkeiden ja musiikin väliseen kolmiyhteyteen. Tämä yhteys oli hänen innoituksensa, joka johti Keplerin lakeina tunnettujen planetaaristen lakien löytämiseen.
Pythagoraan ajatuksiin ja myös Keplerin löydöksiin tuli aivan uudenlaista katetta, kun NASA:n avaruusluotaimet tallensivat 1980-luvulla mm. taivaankappaleiden magnetosfäärien ja aurinkotuulen kohtaamisten tuottamaa informaatiota. Se dekoodattiin ihmisen kuuloalueelle (n. 20 – 20 000 hertsiä eli värähdystä sekunnissa) ja huomattiin, että materiaali sisälsi paljon musiikillisia rakenteita.
Elementit ja musiikki
Musiikin ja astrologisten tekijöiden suhdetta pohdittaessa voidaan ottaa esiin myös hieman toisenlaisia, ehkäpä käytännöllisempiä kuulokulmia. Hyvänä esimerkkinä ovat tunnettujen säveltäjämestareiden ja heidän edustamiensa astrologisten elementtien suhde. Tämä on tietysti yksinkertaistava malli, mutta voi siitä huolimatta valottaa sitä, miten kuuluvat musiikissa. Ainakin joissain tapauksissa eri elementtien arkkityyppiset laadut ovat selvästi läsnä.
Olen valinnut tarkasteluun muutaman viime vuosisatojen tärkeimmistä musiikkimestareista, joiden teokset ovat ilahduttaneet ja kohottaneet miljoonia ihmisiä vuosikymmenten ja –satojen ajan.
Klassiset elementit (tuli, maa, ilma ja vesi) on usein yhdistetty luonteenlaatuihin, esimerkiksi Galenokselta peräisin olevaan keskiajan ja renessanssin “humoraalioppiin”: tuli edustaa kiivasta koleerista, ilma iloista sangviinista, maa hidasta flegmaattista ja vesi synkkää melankolista luonnetta. Nämä luonnehdinnat ovat tietysti oman aikansa lapsia, mutta voivat kuitenkin antaa suuntaa ajatuksillemme. Elementit liittyvät eri eläinradan merkkeihin seuraavasti:
Tuli – Oinas, Leijona ja Jousimies
Maa – Härkä, Neitsyt ja Kauris
Ilma – Kaksonen, Vaaka ja Vesimies
Vesi – Rapu, Skorpioni ja Kalat
Tuli ja maa, Beethoven ja Brahms
Tulielementin tyylipuhtaimpia edustajia sävelten mestareiden parissa on Ludwig van Beethoven (16.12.1770 – 26.3.1827), tuo myöhäisklassismin ja varhaisen romantiikan säveltäjänero, jonka musiikissa soivat vapaudenrakkaus, perimmäisen totuuden etsintä, suuruus ja suoraviivaisuus.  Beethovenilla on toki herkät hetkensä, mutta usein musiikki etenee tulisesti ja pyrkien ikään kuin vakuuttamaan ihmiset. Näin tämä juttu ON! Kuulostaako tulielementiltä? Ihan varmasti.
Hienoimpia ilmaisuja beethoveniaanisesta sisäisestä palosta ovat Kohtalonsinfonia (Sinfonia nro 5; sen Beethoven sävelsi saadessaan tietää tulevansa kuuroksi) ja jättiläismäinen Kuorosinfonia (Sinfonia nro 9), joka mullisti solisti- ja kuoro-osuuksineen koko sinfonisen kirjallisuuden.
klikkaa kuva suuremmaksi
Beethoven sanoikin parhaaseen jouskarityyliin, että mikäli hänellä olisi käytössään vielä useampia orkestereita, ne eivät siltikään riittäisi hänelle ilmaisemaan kaikkea sitä, mitä hän halusi ilmaista musiikkinsa kautta. Tällä äkkiväärällä, omasta arvostaan hyvin tietoisella säveltäjämestarilla oli lisäksi syntymäkartallaan Jupiter (Jousimiehen hallitsijaplaneetta) ilman aspekteja eli määräkulmia muihin planeettoihin. Tällainen aspektiton planeetta saa yksilön usein toimimaan jotenkin kaikki-tai-ei-mitään –pohjalta. Säveltäjän oma kommentti puhuu puolestaan.
Jos Beethoven on hyvin tyypillinen tulielementin edustaja musiikissa, yhtä tyypillinen maaelementin säveltäjä on Johannes Brahms (7.5.1833 – 3.4.1897). Myös hän oli hyvin tuottelias säveltäjä, jonka musiikissa klassiset piirteet yhdistyivät romantiikan aikakauden henkeen.
klikkaa kuva suuremmaksi
Maalementti edustaa tuleen verrattuna päinvastaista lähestymistapaa todellisuuteen ja taiteeseen. Maaelementille on tyypillistä juurevuus, käytännöllisyys, harkinta, verkkaisuus ja rakenteiden lujuus. Nämä kaikki ovat läsnä Brahmsin tuotannossa, joka sisältää mm. kamarimusiikin rakastetuimpia helmiä, neljä sinfoniaa, kaksi pianokonserttoa ja ehkäpä huipentumana Saksalaisen sielunmessun.
Brahmsin musiikin arkkitehtonisuus, rakenteellinen eheys, teemojen hidas kehittely, loogisuus ja bassolinjojen kannatteleva voima viittaavat kaikki juuri maalementin vaikutukseen. Brahms ikään kuin rakentaa musiikillista pyramidia alhaalta ylöspäin, pohjakerroksista korkeuksiin. Upeimpia saavutuksia tässä ovat kolossaalinen 2. pianokonsertto ja 4. sinfonia, joka on yksi kauneimmista koko sinfoniakirjallisuudessa.
Brahmsin musiikki ei virtaa yhtä vuolaana kuin monen muun klassisen mestarin säveltaide, mutta jos se häviäävuolaudessa, se voittaa rakenteiden lujuudessa ja muotojen hiotussa puhtaudessa. Tämä musiikki inspiroi oivallisesti esimerkiksi kirjoittajia, niin kuin olen vuosikaudet havainnut.
Kyllä Brahmsin musiikista löytyy toki tultakin. Hänen nousumerkkinsä on luultavasti Oinas, ja tästä eläinradan ensimmäisestä merkistä löytyvät myös Pluto, Jupiter ja Merkurius, jotka sijaitsevat lisäksi aivan askendentilla. Mestarin laajassa tuotannossa ehkäpä rakastetut Unkarilaiset tanssit edustavat puhtaimmillaan tätä tulisempaa Brahmsia. Hänen kartaltaan löytyy muuten yksi keskeisimmistä taiteen aspekteista eli Venuksen ja Neptunuksen kolmio, joka viittaa tyypillisesti jo aiemmissa elämissä hankittuun musiikilliseen lahjakkuuteen.
Ilma ja Vesi – Mozart, Mendelssohn ja Chopin
Ilma on elementeistä ilmavin, sosiaalisin ja kommunikatiivisin. Sen korostuneisuus voi tehdä ihmisestä eräänlaisen “sosiaalisen päiväperhosen”, kaikista ja kaikesta kiinnostuneen, uteliaan yksilön, joka kuitenkin voi kuluttaa liikaa voimiaan suuntaamalla niitä kaikkiin ilmansuuntiin. Venäläinen sanonta kuvaa hyvin tätä ylenpalttisuutta: jos metsästään kahta jänistä yhtä aikaa, ei ehkä saa kumpaakaan.
Musiikissa tämä elementti tuottaa yleensä ilmavuutta, kepeyttä ja ehkäpä älyllisiä painotuksia, jotka eivät välttämättä tavoita sydämen sävellajia. On toki poikkeuksiakin. Suurista säveltäjämestareista ehkäpä Wolfgang Amadeus Mozart (27.1.1756 – 5.12.1791) ja Felix Mendelssohn (3.2.1809 – 4.11.1847) edustavat ilmaelementin kypsimpiä hedelmiä. Molemmat ovat musiikinhistorian suurimpia luonnonlahjakkuuksia, ja heidän musiikissaan – ehkäpä erityisesti sinfonioissaan – sävelet kohoavat korkeisiin sfääreihin ja avaavat kuulijoille uusia oivalluksia todellisuuden luonteesta.
klikkaa kuva suuremmaksi
On sanottu niinkin, että Albert Einstein (joka oli kelpo amatöörimuusikko) sai inspiraation suhteellisuusteoriaansa juuri Mozartin musiikista. Lisäksi Einstein kirjoitti, että ”Emme voi luopua toivosta ihmiskunnan suhteen, kun tiedämme, että Mozart oli ihminen.”
Mozartin syntymäkartalla Jupiterin sijainti Vaa’an merkissä on varsin tyypillinen taiteen indikaattori, kun taas Auringon ja Saturnuksen yhtymä viittaa auktoriteettiongelmiin – niitähän rakastettu säveltäjä kohtasi läpi elämänsä. Kuitenkin hänen innoituksensa oli valtava, hänhän kuuli musiikin henkisesti ja kirjoitti sitten kuulemansa paperille.
Tunteisiin liittyvän vesielementin ehkä tyypillisin edustaja suurten säveltäjien joukossa on Frédéric Chopin (1.3.1810 – 17.10.1849), joka on pianomusiikin ehkä suurin nero ja kehittäjä. Chopinin musiikin tunneskaala on valtava, ja monet sävellykset viittaavat lisäksi suoraan vesielementtiin (mm. Sadepisarapreludi ja Valtamerietydi).
Kalojen mer(k)issä syntyneen ihmisen tunnevoima, emotionaalinen herkkyys ja rikas mielikuvitus saavat hienostuneen soivan ilmauksensa puolalaismestarin kuolemattomissa preludeissa, etydeissä, masurkoissa, poloneeseissa ja muissa teoksissa, joissa Chopin opetti pianon laulamaan.  Lukemattomat ihmiset ovat saaneet lohdutusta näistä kimmeltävistä sävelistä, joita on käytetty omana aikanamme myös mm. enkeliyhteyksien voimistamiseen, meditaatioon  ja muihin henkisyyden ilmentymiin.
Tietysti mm. nousumerkki värittää niin säveltäjillä kuin kaikilla muillakin aurinkomerkin vaikutusta. Chopinin Neitsyt-nousu näkyy hyvin hänen päättymättömässä omien teostensa korjailussa, pikkutarkkuudessa ja täydellisyyden tavoittelussa.
Moderneista säveltäjämestareista ehkä tyypillisin Kalojen merkin edustaja on armenialais-yhdysvaltalainen Alan Hovhaness (8.3.1911 – 21.6.2000), jonka yli 70 sinfoniaa ja lukematon määrä muita teoksia on ehtymätön aarreaitta kaikille musiikin, mystiikan ja astrologian yhteyksistä kiinnostuneille. Suuri vesikolmio – mukana Neptunus Ravussa, Jupiter Skorpionissa ja Aurinko Kaloissa – läpäisee Hovhanessin kartan ja kertoo hänen kohdallaan valtavasta henkisestä inspiraatiosta ja nosteesta.
* * *
Tämä on hyvin lyhyt ja kursorinen johdanto kiehtovaan aihepiiriin. Olen kirjoittanut mm. sfäärien soiton teemasta laajemmin kirjassani Musiikin korkeammat oktaavit – ääni ja musiikki meissä ja maailmankaikkeudessa (Dialogia, 2004) ja Suomen astrologisen seuran Astrologos-lehdessä.
Erkki Lehtiranta

Kesähoroskooppi – Maarit Laurento

Kesähoroskooppi

Kesälehtien tuplanumeroissa sekä uuden vuoden alun lehdissä horoskoopit ovat haluttua mediasisältöä. Mutta monikaan lehden lukija ei tiedä, että horoskooppi on astrologiassa varsin nuori ja tuore asia, sillä on itse asiassa vasta reilu 80-vuotinen historia. Mistä siis kaikki alkoi? Miten meidän kaikkien tuntema viikkolehtihoroskooppi oikein sai alkunsa vajaa sata vuotta sitten? 
Yleisin vastaus on, että viikkolehtihoroskoopin kehitti lontoolainen astrologi Richard Harold Naylor elokuussa 1930. Kaikki lähti siitä, kun Englannin hoviin oli syntynyt uusi prinsessa, Margaret, torstaina 21.8.1930, minkä jälkeen lehdet julkistivat kilpaa uutista. Sunday Expressenin päätoimittaja etsi ilouutiseen tuoretta näkökulmaa ja pyysi silloista julkkisastrologi Cheiroa tekemään pikkuprinsessasta astrologisen katsauksen tulevaan sunnuntain numeroon. Cheiro oli kuitenkin kiireinen ja siirsi toimeksiannon assistentilleen, R.H. Naylorille, joka tarttuikin innolla tehtävään. Juttu julkaistiin lehden sunnuntainumerossa 24.8.1930, ja se herätti yleisön kiinnostuksen välittömästi. Toimitukseen tulvi kiitoskirjeitä sekä pyyntöjä uusista kolumneista. Naylor pestattiinkin saman tien vakiokirjoittajaksi lehteen, ja jo seuraavalla viikolla ilmestyi juttu otsikolla ”Oletko syntynyt syyskuussa?”. Lokakuussa 1930 päätoimittaja esitteli ylpeänä uutta sarjaa “Mitä tähdet kertovat tällä viikolla?”:
                     
Sunday Express on saanut niin useita lukijakirjeitä liittyen R.H. Naylorin viime viikkoina lehdessämme julkaistuihin hämmästyttäviin ennustuksiin, että olemme sopineet hänen jatkossa kirjoittavan artikkelin viikoittain yksinoikeudella meille. Tämä artikkeli tulkitsee astrologiset merkit, jotka vaikuttavat kansallisiin ja globaaleihin asioihin kullakin viikolla. Hän antaa varoittavia neuvojan niin sijoittajille, kilpaurheilijoille kuin poliitikoillekin, sekä lisäksi kertoo, mitä sinun tulee huomioida, jos olet syntynyt ko viikolla.
Horoskooppien alkutaipaleen suosiosta kertoo sekin, että jos Naylor kirjoitti kolumnissaan, että ”maanantaina ei kannata ostaa mitään”, markkinoilla oli hiljaista.

Horoskoopin perintö

Vaikka kunnia horoskooppien keksimisestä meneekin muualle, R.H. Naylor teki yhtä kaikki horoskoopeista maailmankuuluja. Tämä kuuluisin ensimmäinen horoskooppi alkaa seuraavalla tavalla (artikkelin keskellä prinsessan kartta esitettynä):
Ohessa on pikkuprinsessan ”horoskooppi”. Taivaankansi on esitetty tarkoituksenmukaisessa muodossa hänen syntymähetkenään, leikattuna auki tarkastelulle kuin kuorittu appelsiini. Kuvion yläpuoli edustaa näkyvää taivasta, kun taas alapuoli kuvaa taivasta jalkojemme alla, horisontin alapuolella. Kuvion eri puolille sirotellut symbolit näyttävät kahdentoista eläinradan merkin ja planeettojen sijainnit ikään kuin astronomisena pikakirjoituksena.
Kartta 1. Prinsessa Margaretin syntymäkartta.
Naylorin kirjoittama ja Sunday Expressen 24.8.1930 julkaisema profiili prinsessa Margaretista ja horoskooppityyliset kuvaukset muutaman aurinkomerkin syksystä 1930 upposivat lukijoihin niin, että he halusivat niitä lisää. Naylor kirjoitti:
Jotkin prinsessan peruspiirteet ovat yhteneväisiä kaikille elokuussa syntyneille – siten hän on astrologinen serkku kaikille Sunday Expressin lukijoille, joiden syntymäpäivä sattuu samalle päivälle prinsessan kanssa. Näitä piirteitä ovat lojaalisuus, ylpeys ja viehätysvoima, josta henkilö voi tulla myös riippuvaiseksi mutta vahvalla tahdolla varustettuna. 
Nykyisiä horoskooppeja muistuttavat erityisesti Naylorin sanat:
Ne Sunday Expressin lukijat, joilla on onni syntyä heinäkuun ensimmäisellä viikolla minä tahansa vuonna aloittavat hyvin suosiollisen ajanjakson.
Nämä legendaariset rivit muokkasivat horoskooppigenrestä yhden aikakautemme suosituimman mediatuotteen, joka on eri muodoissaan ollut lehdissä kuluneet reilu 80 vuotta.
Sunday Expressin jälkeen suureen suosioon ja tilaisuuteen tarttui myös muun muassa People-lehti julkaisemalla palstaa Plan With The Planets. Yhdysvalloissa alkoi 1930-luvun alussa ilmestyä useissa lehdissä erilaisia astrologisia kolumneja ja horoskooppipalstoja. Lumipalloefekti oli valmis ja horoskooppien valtakausi oli alkanut. Loppu on historiaa, nykyisin ne löytyvät useista lehdistä. 
Horoskoopit ovat käyneet läpi useita vaiheita. 1900-luvun alun innostuksen ja ihastuksen jälkeen horoskoopit ovat kokeneet vahvaa vastarintaa niin skeptikkojen kuin astrologienkin puolelta. Skeptikot ovat kritisoineet astrologiaa horoskooppeina ja astrologit puolestaan ovat olleet nyreissään astrologian marginalisoinnista yleisiksi ja yksinkertaisiksi horoskoopeiksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että horoskoopit ovat tulleet jäädäkseen.
Mutta tiesitkö, että horoskooppi syntyi itse asiassa astrologian kritiikin jalanjälkiin? Miten? Lue lisää: Jokanaisen astrologiaa – opi tekemään horoskooppeja (Laurento, 2013). Ks. kirjan sisältö

Astrologin vastaanotolla – Elina Haapanen

Astrologin vastaanotolla    
Työssäni astrologina olen pannut merkille, että asiakkaat ovat usein vastaanotolle tullessaan epätietoisia siitä, mistä aiheista astrologi voi tarjota perusteltua informaatiota. Yleisin harhakäsitys liittyy astrologian käsittämiseen ennustamismenetelmänä, mitä se kuitenkaan ei ole. Astrologi tutkii eri ajanjaksojen tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia, mutta mitään varmaa tulevasta ei voi tietää, vaikka ihminen on sellaista halunnut ja yrittänyt kautta aikojen. Suurempi anti astrologialla on itsetuntemuksen syventäjänä, ja ihmisen pohtiessa toimintaansa, vaikuttimiaan ja suuntaa elämälleen.  Tässä mielessä astrologinen symbolikieli voi peilata ihmisen kokemusmaailmaa monitahoisesti minkä tahansa elämänalueen suhteen.
Riippuu toki astrologista, mihin astrologian monista osa-alueista hän on erikoistunut, mutta yleisesti ottaen astrologi voi perustellusti tulkita ja keskustella asiakkaan kanssa seuraavista aiheista:
Itsetuntemus 
Syntymähetken perusteella laadittu kartta kuvaa monipuolisesti temperamenttia, luonteen eri laatuja sekä niitä kehitystehtäviä, joiden kanssa joudumme työskentelemään kokeaksemme elämämme mielekkääksi. Astrologinen tieto voi auttaa tunnistamaan ja hyväksymään itsessä olevia puolia, jotka ovat ennen olleet tietoisuudelta pimennossa. Jossain määrin on myös mahdollista jalostaa niitä keskeneräisiä ominaisuuksia, jotka on tuotu tietoisiksi. 
Myönteisessä mielessä astrologinen tieto antaa mahdollisuuden juurtua syvemmin omaan itseen sellaisena kuin on.  Aurinko-Oinaan ei ole tarkoitus muuntua Aurinko-Kalaksi tai  Kuu-Skorpionin Kuu-Jousimieheksi, vaan jokainen on parhaimmillaan omana itsenään –  kun toteuttaa oman karttansa merkki- ja huonesijoituksia iloiten omasta yksilöllisyydestään.
Syntymäkartta tarjoaa niin laajan tietopankin, ettei sitä voi kahlata kerralla kattavasti lävitse. Paremminkin se toimii syvenevänä itsetutkiskelun peilinä, jonka äärelle voi palata aina uudesta näkökulmasta, tarkastelemaan sitä tilannetta, joka on käsillä.
Tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien ennakointi
Astrologian kielellä puhutaan transiiteista, jotka tarkoittavat planeettojen liikkeen merkistä toiseen tekemiä kontakteja syntymäkartan planeettasijainteihin. Kyse on herkkyyskausista, jolloin elämä kutsuu meitä keskittämään voimavarojamme tietyille elämänalueille. Joskus on aika keskittyä kotiin ja perheeseen, toisena ajanjaksona on enemmän aikaa omalle itselle ja harrastuksille, joskus taas on suotuisinta opiskella tai rakentaa uraa. 
Toki nämä herkkyyskaudet myös lomittuvat toisiinsa, sillä yhtä aikaa on jatkuvasti meneillään monenlaisia transiitteja. Tutkimalla ajanjaksojen teemoja astrologin kanssa voi hahmottaa elämänkulun suurempia kokonaisuuksia, mikä usein auttaa jäsentämään asioita selkeästi, rauhoittaa mieltä ja antaa ymmärrystä vaikeiden ajanjaksojen ohimenevyydestä.
Tulevia ajanjaksoja voidaan tarkastella myös muiden tekniikoiden, esimerkiksi progressioiden ja auringonpaluukarttojen avulla. Kaikki astrologit eivät ole perehtyneet eri menetelmiin yhtä perusteellisesti, vaan suosivat jotain näistä.
Ihmissuhteiden ymmärtäminen
Kahden tai useamman ihmisen syntymäkarttoja vertailemalla saa tietoa ihmissuhteissa vaikuttavasta dynamiikasta, sekä suhteen vahvuuksista että haasteellisista puolista. Etenkin haasteiden tarkastelu on hedelmällistä, koska niitä emme voi välttää.  Esimerkiksi Merkuriusten hankalat aspektit karttojen välillä merkitsevät väärinkäsityksiä ja eriäviä mielipiteitä. Karttoja vertaillessa voi ymmärtää, ettei kumppani ole tahallaan hankala, vaan hän viestii itselleen ominaisella tavalla, joka on erilainen kuin itsellemme luontevin tapa. Kun tulemme tietoisemmaksi omista ja toisen ominaisuuksista, on helpompi olla myötätuntoinen ja hyväntahtoisesti rakentaa siltaa kahden erilaisen toimintatyylin välille. Karttavertailun menetelmiä ovat synastria, joissa kahden ihmisen karttaa vertaillaan toisiinsa erillisinä karttoina ja kompositio, jossa kaksi karttaa yhdistetään yhdeksi.
Hankkeiden onnistunut ajoitus
Astrologisen kartan voi laatia lähes minkä tahansa asian aloittamishetkelle. Hankkeita, joiden ajoitusta voi suunnitella astrologin avustuksella, ovat esimerkiksi häät, talokaupat tai yrityksen perustaminen. On mahdollista ottaa huomioon useampia astrologisia tekijöitä, jotka ovat suotuisia kyseessä olevan asian aloittamiselle ja sen koko elinkaarelle. 
Suotuisten maantieteellisten alueiden kartoitus
Astrokartografia on astrologian sovellutus, jonka avulla voidaan tutkia, miltä tuntuu asua tai oleskella eri puolilla maailmaa. Toiset paikat ovat suotuisampia opiskeluun ja työntekoon, toiset huvitteluun tai romantiikkaan. Joillakin paikkakunnilla koemme törmäävämme jatkuviin vastoinkäymisiin.  Näitä tietoja voi hyödyntää esimerkiksi, jos suunnittelee muuttoa tai matkaa kauemmaksi. 
Elina Haapanen, YTM, ammattiastrologit ry:n jäsen

Kriittinen 29-aste – Tarja Karlsson

Astrologian kriittinen 29 – aste, kosminen vasara vai runsaudensarvi?
Kriittinen 29aste on aihe jota olen saanut tutkia muutamia vuosia. Tein tiiviin parivuotisen tutkielman aiheen parissa ja sen jälkeen aihe jäi työpöydän laatikkoon vielä toiseksi pariksi vuodeksi jolloin sain mahdollisuuden kerätä lisä havaintoja astrologisesta erikoisaiheestani. Erikoisaihe siksi, että aihepiiristä on meillä ja maailmalla varsin vähän kirjallista tietoutta. Nimi kriittinen aste kuvaa nimensä mukaista kyseenalaista, epävakaata ja uudelleen arvioitavaa tilaa. Kuitenkin kriittinen 29 aste kohtaa meitä jokaista muutamia kertoja elämässä joka selviää progressiokartoilta.

Toinen ja varsinainen kriittisen 29 asteen elämänläksyn taiteilijaryhmä ovat henkilöt joilla on omalla syntymäkartallaan jokin planeetta, piste tai akseli tässä asteessa. Tämä kartan alue aktivoituu useita kertoja elämässä ja asteen suurimmat uuteen elämän vaiheeseen puristavat kokemukset tulevat taivaan hitaimmilta liikkujilta, kuten myös progressioiden kautta. Tästä on saatu maistiaisia kuluneen vuoden aikana kun transitoiva Saturnus tuli haastamaan elämän suunnan ja rakenteen muutostarpeilla. Asiat alkoivat itää jo kevät talvella 2012 ja aikakone alkoi näyttää tuotoksensa lokakuulle saavuttaessa ja jos jotain jäi vielä epäselväksi, niin loputkin asiat selvisivät sen jälkeen myöhäissyksylle saavuttaessa. Tuolloin transitoiva Saturnus sahaili Vaa´an 29 asteessa ja ajalla oli taipumus nostaa esiin parisuhteeseen, kumppanuuteen ja yhteistyöhön liittyviä asioita punnittavaksi. Voimakkaimmin vuosi tuntui johtavien merkkien omistajilla oinailla, ravuilla ja kauriilla, mutta Isä Ajan tarkkaileva ja vaativa silmä kosketti 29-asteen omistaja lapsosiaan ja hyppyä uutta tuntematonta päin oli tehtävä.
Kriittinen aste
Asteen ollessa aktiivinen ajalla on taipumus tuoda muassaan henkilön tai kokemuksen joka on kohdattava ja jota ei voi paeta, välttää tai hylätä. Aktiivina aste tuntuu vaatimuksena ylittää kynnys kohti tuntematonta ja olotilaan josta meillä ei ole vielä kokemusta. Tuntuu että edessä on tilanne mitä ei voi enää venyttää. Aikaraja tuntuu lähestyvän nopeasti, meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, ja teemme pakottavat siirtomme. Tämän rohkeuden osoituksen myötä siirrymme seuraavalle tasolle henkilökohtaisessa kehityksessämme. Aiheeseen liittyy astrologinen Neptunus / Kalat mauste – ja sen alasävel, joka on epävarman, sekavan, hajoavan tai huteran laatuista energiaa, kuin hetki ennen astumista kynnyksen yli. Tämä epämukavuus tuntuu asteen aktivoitumisen aikaan ja se panee lopulta toimiin. Uusia, luovia ja joskus outojakin tapoja tarvitaan, että tilanne voi korjaantua ja että elämä saadaan taas tasapainoon. Siispä kekseliäisyydelle on kysyntää.
Progressiokartoilla
Kuten jo kerroin, niin kriittinen 29 aste kohtaa meitä jokaista muutamia kertoja elämässä. Mitä nämä poikkeukselliset vuodet ovat selviävät henkilökohtaisilta edistys- eli progressiokartoilta. Silloin vuoden teemana ovat suunnan tarkistus ja oman elämän kasvukysymykset. Aika muhittaa meitä ensin paineissa kehittäen ponnistelutahtoa ja ottamaan suurempaa vastuuta omasta elämästä, jonka prosessin jälkeen siirrytään uuteen elämän vaiheeseen.
Syntymäkartalla
Jos peilataan asiaa karma-astrologian näkökulmasta, niin kriittinen 29-aste on laiskanläksy entisestä elämästä joka on nyt tullut saatettavaksi valmiiksi.
Sen parissa on paljon tekemistä, elämä on saatava toimimaan, mukaan voi liittyä asioiden osa epäonnistumisia, häiriöitä, palasen puuttumisia, vastuun ottamista, työteliäisyyttä ja ponnisteluja omien elämänläksyjen suhteen. Kartan kriittinen kohta pitää huolen, että katse kiinnittyy tähän elämän alueeseemme, joka on toistuvasti käymistilassa ja yksi elämän suurtyömaa. Aste ei estä menestystä, mutta usein se vaatii suurponnisteluja läpimurtojen eteen tosin joskus se voi tuoda yllättävän pikavoiton!

Hyvin usein kyseessä on hyppy uutta ja tuntematonta päin, kohti sellaista jonka lopputuloksesta tai onnistumisesta meillä ei ole mitään tietoa. Asiaan liittyy usein peräänantamaton taistelu haastetta ja sen haittatekijöitä vastaan joka voi auttaa olosuhteiden korjaantumista. Mutta silloin mukana on suuri määrä rohkeutta ja halu hoitaa haaste kunnolla, koska kokemusten kasvattaessa ei haluta kohdata asiaa enää uudestaan. Aste voi toimia yhdessä sisäisen muutoksenhalun seurauksena pehmeämmin ja taas aihetta paeten ja sen seurauksena kipeämmin.

Kriittinen29 aste varmistaa, että teemme sen mitä meiltä ajassa vaaditaan, vaikka asia tuntuu epämukavalta ja vastustamme sitä. Asteen kohtaamisen esteenä voi olla monia syitä, kuten pelko, itseluottamuksen puute tai haasteen suuruus. Jos kieltäydymme hyppäämästä kynnyksen ylitse, asia palaa takaisin ja saamme uuden tilaisuuden yrittää. Asteen pääteemaa on vastuu ja suurempi vastuun ottaminen osoittimemme mukaisesta asiasta tai elämänalueesta! Monet ovat joutuneet ottamaan vastuuta jo hyvin varhain nuorella iällä. Aste herkistää mieltä ja -henkinen kutsu muodostuu tärkeäksi. Aste panee kohtaamaan itselle suuria asioita, joiden kanssa ollaan yksin ja oma pienuus panee etsimään elämän tarkoitusta ja suurempaa kaikkiyhteyttä.
Hetken kartalla
Jos haluamme suunnitella sopivaa ajankohtaa tärkeälle tapahtumalle tai katsotaan jonkin tapahtuman aloituskarttaa, niin näillä kartoilla kriittisillä asteilla voi olla suursanottavaa ja varsinkin jokaiselle syntymäkartan 29 asteen omistajalle. Nopeimmista muuttujista Kuu on 29 asteessa aina noin 2,5 vuorokauden välein. Hetkittäin kartan herkät akselit voivat tulla kriittiseen 29 asteeseen. Nämä ”hetken kartat” ovat olleet kiinnostavaa tutkittavaa ja erityisesti niissä olen tehnyt runsaasti havaintoja asioiden toimimattomuudesta. Asiat eivät johda mihinkään tai ne palautuvat uudelleen takaisin käsiteltäväksi. Tapahtuman kulussa voi ilmetä suuria muutoksia. Luvassa voi olla pettymyksiä, yllättäviä käänteitä, jotakin puuttuu, asiat eivät etene. On kriittinen hetki, fyysisiä loukkaantumisia voi tapahtua. Astrologi voi saada kiireisen soiton, soittajalla voi olla hätä tai jopa paniikki ja hetken kartan viisarit osoittavat kriittistä astetta. Jos kartan muut ”henkilökohtaiset” planeetat ovat tulleet hetken kartan 29 asteeseen, niin uudet aloitukset eivät tahdo ottaa tulta alleen, jotakin puuttuu tai asia palautuu takaisin. Asia on käymistilassa ja se vaatii pitempiaikaista työstämistä. Jos uusi hanke tai aloitus on tärkeä, niin suosittelen uuden aloitushetken valintaa ilman kriittistä astetta ja hanke saa suotuisammat toiminta mahdollisuudet, ellei kartalla sitten ole muita esteitä.
Myös kaikkein hitaimmilla taivaan kulkijoilla on sanottavansa, hetken kartoilla niiden osumista herkille pisteille on hyvä seurata ja olla tietoinen hetken huteruudesta.
Hetkenkarttoja historiasta:
Titanicin vesillelasku 1911: Uranus 29 Kaurista
Edward Smith Titanicin kapteeni: Venus 29 Kauriissa.
Fukushima Japani: 22.7.2009 klo 11:33:36 samalla vuosisadan pisin auringonpimennys (Aurinko ja Kuu
29astetta) Ravun 29 asteessa.
Japanin tsunami 11.3.2011 (Sendaissa yli 10metriset aallot) Uranus oli Kalojen 29astetta ja Neptunus oli
Vesimiehen 29 asteessa.
Astrologista rohtoa?
Koska syntymäkartan 29 asteen haasteet toistuvat tutulla tavalla niin katse kannattaa kiinnittää aikaisempiin kriiseihin ja siellä esiin nousseisiin epäkohtiin ja tehdä erityisesti ennakoivaa työtä! Aktiivi vuonna voit oppia itsestäsi merkittäviä asioita ja tätä viisautta on hyvä käyttää avuksi tuleviin 29 asteen koitoksiin. Haastavan ajan tullen ole valmis koviin ponnisteluihin saadaksesi asiasi toimimaan tai paremmalle tolalle. Energian keskittäminen asiaan joka muhii, odottaa päätöstä joka johtaa ylitykseen ja hyppyyn uutta tuntematonta päin. Aktivoitunut aste herättää tarpeen ottaa riskejä, kokeilla ja luoda. Aika tuntuu vaativan kekseliäisyyttä selvitä ajan vaateista kohtuullisesti.
Lue lisää Tarja Karlsson

Sylvia, Emmanuelle ja Seksi – Soile Naskali

Sylvia, Emmanuelle ja Seksi – Soile Naskali

1970-luvulla eroottisten Emmanuelle-elokuvien myötä yhden aikakauden seksi-ikoniksi noussut Sylvia Kristel on kuollut 60-vuotiaana. Tiedän hollantilaista syntyperää olevan näyttelijättären, mallin ja laulajattaren elämästä hyvin pintapuolisesti, mutta tarkastelen tässä kirjoituksessa hänen astrologista karttaansa kuinka se kertoo yhden näkemyksen hänen seksuaalisuudestaan ja sen merkityksestä hänen elämässään. Sylvia Kristel on kertonut joutuneensa 9-vuotiaana seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, mutta hänen elämänsä suurin suru oli kuulemma isän lähteminen toisen naisen matkaan hänen ollessaan 14-vuotias.

Sylvia Kristelin kartalla korostuu kehollinen, käytännöllisläheinen, sensuelli maa-elementti sekä abstraktiin ajatteluun painottunut kontaktihaluinen ilman elementti. Hänen toimintamallinsa on vahvasti aloitteellinen.
Sylvia Kristel syntyi syksyllä (28.9.1952 4:00 Utrecht, Hollanti) ja niinpä hänen Aurinkonsa on esteettisessä ja yhteistoimintaa hakevassa aloitteellisessa vaa’an merkissä jossa onkin iso stellium, rypäs eri planeettoja. Tuo kauneuden jumalattaren Venuksen hallitsema vaaka-planeettaryväs sijaitsee hänen resurssien ja pääoman huoneessaan (toinen huone), jonka symboliikka sisältää myös kehollisen minäkuvan, perusturvallisuuden tarpeen ja sen kehittymisen.
Nousumerkiltään Sylvia oli nousuneitsyt (muuttuva maan merkki) ja ulkoisesti hän oli gasellimaisen nuorekas, luonnollisen kaunis nainen.
Hänen karttansa planeettojen jakautuminen painottuu kartan ensimmäiseen ”oinasmaiseen” neljännekseen, joka lisää halua toimia omien tarpeiden mukaisesti sekä auttaa tiedostamaan omia tarpeitaan; ”minä haluan!” Toisaalta se voi kertoa vaikeudesta kohdata toisen tarpeita tai nähdä itseään toisen näkökulmasta, tai antaa toisen nähdä itsensä sellaisena kuin on. Ihminen haluaa ehkä olla halun kohteena; ”halua minua kuten minä haluan sinun minua haluavan!”
Uskon että seksuaalisuuden kuvaajana Kuulla on erityisen tärkeä rooli. Muita tärkeimpiä planeettoja ovat Aurinko (tässä Venuksen hallitsemassa merkissä), Mars erikoisesti seksuaalienergian kuvaajana (ja sen korkeampi oktaavi Pluto) sekä Venus arvojemme ja kauneuden, sosiaalisen hyväksynnän tarpeemme symboli.
Sylvian Kuu (OOB), tunne-elämän symboli, on myös maamerkissä, mutta aloitteellisessa, hallintaa ja arvostusta kaipaavassa kauriissa, ja se sijaitsee hänen itseilmaisun, elämän nautintojen huoneessa (viides huone). Kuu tekee haasteellista oppositiota hänen karttansa yllätysten ja ylilyöntienkin Uranukseen, modernin elämän symboliin, joka sijaitsee ystävien ja yhteisten päämäärien huoneessa perhekeskeisessä ravun merkissä. Usein Kuu-Uranus-oppositio näkyy tunne-elämän epävakautena, sitoutumisen vaikeutena, irrallisuuden tunteina ja irtiottoina. Kuunvaihe on hänellä rapumaisessa vaiheessa, joten tällainen ihminen toteuttaa itseään usein luovasti, herkistellen, etsien vastakaikua tai ymmärrystä tunteilleen kollektiivisesta kohdusta, tiedostamattomasta.
Sylvian Aurinko on siis Venuksen hallitsemassa merkissä ja Venus on puolestaan hyvin intensiivisessä, syviä kokemuksia janoavassa skorpionin merkissä ja aspektiton! Mars (OOB) on riskejä ottavassa, vapautta ja vaihtelua kaipaavassa jousimiehessä. Marsin ja Venuksen välistä suhdetta voi myös katsoa kuten kuunvaiheita ja tässä se on vesimiesmäisessä vaiheessa, painottaen seksuaalisuuden abstraktia, kollektiivisen jakamisen kokemusta, irrallisuutta tunnekokemuksista ja kenties teknisen suorituksen korostamista.
Mars on tarkassa soljuvaa energian virtaa lisäävässä aspektissa Plutoon, Alasolmuun ja Lilithiin, nämä kaikki ovat hänen kartallaan 12. huoneessa. 12. huoneen teemaan kuuluu usein tiedostamattomien asioiden aiheuttaman itseään vastaan toimiminen, mutta myös vuoteen ilot, kaikki se toiminta mitä yleensä tehdään salassa!
Pluto, tuo voimauttava, mutta usein pakkomielteisyyteen saakka intensiivinen planeetta on leijonassa, jossa halutaan näkyä, tulla ihailluksi hintaan mihin hyvänsä saa siis aspektin Marsilta; samoin Kuun alasolmu joka kertoo että yksilöllisyyden ja huomiontavoittelu on jo ennestään turhankin voimakkaasti kehittynyt; sekä Lilithiin, tuohon seksuaalisesti tiedostavan, mutta usein (itsensä) tuhoavan naiseuden symboliin.
Kartalle muodostuu muutama merkittävä aspektikuvio jotka kertovat tarinan. Yksi kuvioista, Yodiksi, Jumalan sormeksi, nimetty planeettakuvio sopii kertomaan seksuaalisen vapautumisen ikoniksi nostamisesta mutta samalla pehmopornotähdeksi leimaantumisesta. Yodin muodostavat aina (vähintään) kolme planeetta. Resurssien huoneesta käsin Neptunus, illuusioiden, erikoisesti kuvataiteiden ja musiikin, mutta myös harhojen ja addiktioiden planeetta on sinänsä helpossa, stimuloivassa aspektissa seikkailunhaluiseen jousimies-Marsiin, seksuaalisen toiminnan kuvaajaan.
Jupiter, laajentumisen planeetta, on hänellä perääntyvänä yhtymässä uran ja julkisen statuksen akseliin (MC) kertoen että hänen elämänkatsomuksensa erkani kasvatustaustastaan ja hän etsi omalla tavallaan totuuttaan testaten sitä, näkyen julkisuudessa. Jupiter on haasteellisessa, tarkassa neliössä Kuunsolmuihin, ajan ilmiöiden kohtaamisten ja oman elämänpolun kuvaajien symbolien kanssa, mutta myös tarkassa kolmiossa Kuuhun auttaen häntä saavuttamaan suosiota ja menestystä oman elinvoimansa ja itseilmaisunsa kautta, mutta joskus huomiota voi saada liikaakin…
Sensuellien Emmanuelle-elokuvien suosio ja musiikki jatkavat olemassaoloaan vaikka Sylvia Kristel, yhden aikakauden ikoni on poissa. Kepeät mullat, Sylvia!
Alkuperäinen artikkeli julkaistu 19.10.2012. Jatko-osa Sylvian kartasta löytyy http://ki-shiatsu.fi/Astrologisia-artikkeleita.php

Kuunsolmut – Kirsi Halla-Seppälä

Kuunsolmut

Elokuun vaihtuessa syyskuuksi saamme kokea kuunsolmujen merkkivaihdon. Koska kuunsolmujen liike on peräytyvä, tulee siirtymä tapahtumaan nurinkurisesti Jousimiehestä Skorpioniin. 
TIETOA KUUNSOLMUISTA

Kuunsolmuista puhuttaessa on hyvä muistaa, että vaikka ne ovatkin tärkeät ja voimalliset tekijät astrologisella kartalla, kuunsolmut ovat laskennallisia pisteitä, eivät fyysisiä taivaankappaleita, kuten planeetat. Tarkkaan ottaen ne ovat Kuun radan ja Auringon (maan) radan eli ekliptikan leikkauskohtia. Ekliptika on maapallon ratataso eli Auringon näennäinen vuotuinen rata taivaalla, joka kulkee eläinradan kautta. Kuunsolmut ovat aina vastapäätä toisiaan muodostaen eräänlaisen akselin (vrt. nousuakseli), minkä vuoksi niitä tulisikin tarkastella aina kokonaisuutena, pareittain. Kuunsolmut liikkuvat lähes aina perääntyen (retrograde) ja vaihtavat merkkiä noin 1,5 vuoden välein.
KUUNSOLMUT TULKINNALLISESTI
yläsolmu
Yläsolmu kuvaa niitä ominaisuuksia ja asioita, joita kohti olemme kulkemassa ja joita olemme opettelemassa tässä elämässä. Yläsolmun edustamat asiat vetävät meitä puoleensa, mutta voivat tuntua uusilta ja jännittäviltä; ne kuvaavat jotain sellaista mikä kutsuu, mutta samalla pelottaa. 
alasolmu
Alasolmu edustaa sitä laatua ja niitä asioita, jotka ovat meissä automaattisia ja tiedostamattomia. Alasolmun kuvaamat käyttäytymismallit ja asenteet ovat sellaisia, joita meillä on taipumus toistaa ja joihin pahimmillamme juutumme niin, niin että eteenpäin meneminen elämässä voi tuntua vaikealta.
KUUNSOLMUT MERKEISSÄ

Yläsolmu Oinaassa – alasolmu Vaa’assa: Suuntana itsenäisyyden, omatoimisuuden ja aktiivisuuden kehittäminen, liiallisesta miellyttämisenhalusta ja itseä kieltävistä kompromisseista luopuminen.

Yläsolmu Härässä – alasolmu Skorpionissa: Suuntana omanarvontunnon, käytännöllisyyden, pysyvyyden ja vakauden oppiminen, liiallisesta ehdottomuudesta, mustavalkoisuudesta ja repivästä uusiutumisentarpeesta irrottautuminen.

Yläsolmu Kaksosissa – alasolmu Jousimiehessä: Kepeyden, avoimuuden, viestinnän ja monipuolisuuden kehittäminen, yhden totuuden julistamisesta ja dogmaattisuusta luopuminen sekä sosiaalisen kömpelyyden kultivoiminen.

Yläsolmu Ravussa – alasolmu Kauriissa: Tunteellisuuden, perhekeskeisyyden, huolehtivaisuuden ja herkkyyden lisääminen urakeskeisyyden, askeettisuuden, liiallisen kunnianhimoisuuden ja päämäärätietoisuuden vähentäminen.

Yläsolmu Leijonassa – alasolmu Vesimiehessä: Suuntana luovuuden, itseilmaisun, sydämellisyyden ja itsensä arvostamisen kehittyminen, jolloin liiallinen ryhmätietoisuus, persoonattomuus, viileys ja älyllisyys jäävät vähemmälle.

Yläsolmu Neitsyessä – alasolmu Kaloissa: Huolellisuuden, tarkkaavaisuuden, erikoistumisen ja analyyttisyyden kehittäminen, epärealistisuudesta, epämääräisyydestä ja arkea pakenevasta elämäntavasta luopuminen.

Yläsolmu Vaa´assa – alasolmu Oinaassa: Ihmissuhdekeskeisyyden, diplomatian, kultivoituneisuuden ja harmonian lisääminen elämässä, itsekeskeisen, kärsimättömän ja liiallisen suorasukaisuuden asemesta.

Yläsolmu Skorpionissa – alasolmu Härässä: Intensiivisten tunteiden, perinpohjaisuuden, sitkeyden, irtipäästämisen ja ehdottomuuden kehittäminen sen sijaan, että materiakeskeisyys, turvallisuushakuisuus ja mukavuudenhalu dominoisivat elämässä.

Yläsolmu Jousimiehessä – alasolmu Kaksosissa: Idealistisuuden, oman totuutensa takana seisomisen ja rohkean aatteidensa opettamisen lisääminen elämässä, itsensä hajaannuttamisen, mielipiteiden ailahtelevaisuuden ja turhan höpötyksen sijaan.

Yläsolmu Kauriissa – alasolmu Ravussa: Suuntana ahkeruus, kurinalaisuus ja pärjäämisen opetteleminen, liiallisen emotionaalisuuden ja muista huolehtimisen sijaan.

Yläsolmu Vesimiehessä – alasolmu Leijonassa: Yhteiseen hyvään, tasa-arvoon ja järkiperäisyyteen keskittyminen, itsensä korostamisen, omahyväisyyden ja oman sooloilun sijaan.

Yläsolmu Kaloissa – alasolmu Neitsyessä: Herkkyyden, vaistonvaraisuuden, luovuuden ja empaattisuuden lisääntyminen arkipäivän askareisiin hukkumisen, pikkutarkkuuden ja nipottamisen sijasta.

Pluto, EU ja USA – Erkki Lehtiranta

Pluto, EU ja USA

Mundaaniastrologi soveltaa astrologiaa maailman asioihin ja tapahtumiin, mm. politiikkaan, kulttuuriin, taloustrendeihin ja jopa luonnonmullistuksiin. Mundus on latinaa ja tarkoittaa maailmaa. Voimme ehkä puhua maailmanastrologiasta yksilöastrologian sijaan.
Kyseessä on ehkä vanhin tai ainakin yksi vanhimmista astrologisista traditioista. Muinaisina aikoina planeettoihin liittyviä tekijöitä käytettiin hyväksi esimerkiksi sotaan lähdön ja kruunajaisten yhteydessä. Myös esimerkiksi komeetat ja pimennykset kuuluivat mukaan kuvaan.
Mitä modernilla mundaaniastrologialla voidaan sitten saada selville? Voidaanko esimerkiksi kansakunnan kohtalo nähdä sen syntymäkartalta? Mielestäni ei, yhtä vähän kuin ihmisen kohtalo näkyy pelkästään hänen syntymäkartaltaan.
Mutta esimerkiksi jonkin valtion syntymäkartta kertoo kyllä kansan vaiheista, haasteista, luonteesta ja mahdollisuuksista. Kartta antaa siis suuntaviivoja ja tietoa tärkeistä ajoituksista samoin kuin vaaleista jne. Transiitteja, progressioita ja vastaavia astrologista dynamiikkaa tutkivia metodeja voidaan hyvin käyttää mundaaniastrologiassa. Myös merkkisiirtymät kannattaa ottaa huomioon, ja tässä meillä onkin ollut todellinen juhlapöydän kattaus, kun kaikki kaukaiset planeetat Uranuksesta Plutoon ovat vaihtaneet viime vuosien aikana merkkejä.
Prosessin aloitti piskuinen, mutta sitäkin voimakkaampi kääpiöplaneetta Pluto vuosien 2007-2008 taitteessa, kun se siirtyi Jousimiehestä Kauriin merkkiin. Kauris hallitsee klassisesti muun muassa rakenteita, ja planetaariset rakenteet ovat suorastaan järisseet siitä lähtien. Eikä prosessi näytä mitenkään hiljentyneen, päinvastoin. Otetaan tästä pari hyvin ajankohtaista esimerkkiä.
Mitä EU edellä…
EU:n syntymäkarttana pidetään mundaaniastrologian piirissä EEC:n karttaa (1.1.1958 klo 00:00 CET, Bryssel, Belgia). Parhaillaan Pluto on transitoimassa EU:n kartan Aurinkoa, mikä on järisyttävä ylimeno. Vaikka tarkka ylitys on vasta ensi vuoden alussa, turbulenssi on noussut esiin jo aikapäiviä sitten – niin kuin Pluton kontakteissa ylipäänsäkin. Pluton perääntyvä jakso päättyy tällä erää 18.9.2012.
Mundaanisti Pluton katsotaan hallitsevan muun muassa taloudellista tai poliittista voimaa, klikkejä, oligargioita, suurta bisnestä ja ydinenergiaa. Niin kuin on helppo nähdä, ainakin kaksi ensimmäistä Pluto-teemaa ovat tapetilla ja vielä hyvin raskailla äänenpainoilla. Lisäksi Neptunus on parhaillaan tarkassa oppositiossa EU:n Plutoon, mikä on hyvin voinut tuoda mukaan kaikenlaisia sekaannuksia ja harhakäsityksiäkin. Neptunushan liittyy alemmassa oktaavissaan väkevästi juuri illuusioihin, (itse)petokseen ja eskapismiin eli todellisuuspakoisuuteen.
EU:n juoksun päättymisestä ovat monet tahot esittäneet vakaita näkemyksiään, ja korttia on vilauteltu politiikassa varsin tiuhasti. Talousyhteisön päättyminen on joidenkin toivelistojen kärjessä. Mutta, mutta… Niin kuin kirjoitin edellä, astrologian keinoin ei ole mahdollista nähdä VARMASTI, miten asiat kääntyvät, kun kyseessä on kollektiivinen, monikansallinen toimija. Paljon on kyse esimerkiksi yhteisestä tahdosta muuttaa rakenteita ja hioa kansallisia agendoja ja intressejä yhteisen hyvän suuntaan. Tällä hetkellä esimerkiksi eteläisten ja pohjoisten jäsenvaltioiden jännitteet ovat nousseet merkittävästi esille, ei vähiten Suomen kantojen takia.
Näyttää joka tapauksessa varmalta, että kun tämä transiitti on ohitse ja pöly sen tiimoilta on hieman laskeutunut, EU on kokenut melkoisen uudestisyntymisen – joka kuuluu jälleen Pluton teemoihin. Pluto nimittäin muuttaa jollain perustavalla tavalla kaiken, minkä se kohtaa niin yksilön kuin kollektiivinkin kartalla.
…sitä USA perässä!
Yhdysvaltojen syntymäkartalla (4.7.1776 klo 17:12 LMT, Philadelphia, Pennsylvania) Pluto on hiljattain tehnyt kirpeät oppositiot niin Venukseen kuin Jupiteriinkin, noihin USA:n hyvinvoinnin ja vaurauden astrologisiin tukipilareihin. Kuitenkin vielä järeämpää on tulossa, kun Kauriissa kulkeva Pluto alkaa hiljalleen olla oppositiossa maan Rapu-Aurinkoon. Vaikka tarkka oppositio ajoittuu vasta vuoden 2014 puolelle, on maistiaisia luvassa jo viimeistään tulevan vuoden aikana.
USA:n talouskone on yskinyt jo pitkään, ja nyt jääkin nähtäväksi, millaiset ovat Pluton esittämät syvät ja peruuttamattomat muutokset Yhdysvaltojen rakenteissa, kun kääpiöplaneetan oppositio osuu vitaliteetin, lämmön, valon ja energian ytimeen. Prosessia voimistaa vielä edistetyn Uranuksen aktivoituva neliöaspekti valtion syntymäkartan Aurinkoon. Muutoksiin voi tämän indikaattorin mukaan liittyä melkoista yllätyksellisyyttäkin. Myös USA voi käydä läpi eräänlaisen feenikslintu-efektin, jossa vanhaa ja aikansa elänyttä jää monin tavoin taakse.
On hyvä muistaa, että Rapu-Kauris –akseli, johon Pluto luo tulevien kuukausien aikana painetta USA:n kartalla, on eräänlainen konservatiivisuuden linnake, jota nyt järisytellään.
Yhdysvaltain 57. presidentinvaalit tämän vuoden marraskuussa ovat tärkeä tekijä maan tulevaisuuden suhteen. Mikä mielenkiintoisinta, molemmilla pääehdokkailla (Barack Obama, 4.8.1961 klo 19:24 AHST, Honolulu, Havaiji; Mitt Romney, 12.3.1947 klo 09:51 EST, Detroit, Michigan) on menossa tämän vuoden aikana Saturnuksen seitsenvuotissyklin päättyminen ja uuden sellaisen alkaminen. Tässäkin valossa mukana on historian siipien havinaa.
Joku voisi sanoa, rocklyriikkaa mukaellen, You Ain’t Seen Nothing yet!
Lue lisää Erkki Lehtirannasta.

Planeettoja ja puutarhoja – Maarit Laurento

Planeettoja ja puutarhoja

Komisario Lewisin juhannusjaksossa ratkaisun avaintekijänä oli signatuurioppi, josta Robbie Lewisille esitelmöi hänen uskollinen ja lojaali apulaisensa James Hathaway. Hathaway on useissa sarjan jaksoissa valistanut pomoaan tiedoillaan, jotka ovat peräisin hänen opiskeluajoiltaan Oxfordin yliopiston teologian laitokselta. Signatuuriopilla tarkoitetaan renessanssin ajalla muodikasta kasvien sekä niihin liitettyjen merkitysten yhteyttä. Opin kehitti Paracelsus (1491-1541), joka 1500-luvulla matkusti ympäri Eurooppaa ja Egyptiä hoitamassa ihmisiä ja etsimässä uudenlaisia hoitomenetelmiä hyödyntämällä kasveja. Jakob Böhmen (1575-1624) kirjoitusten myötä kasvien allekirjoitusoppi levisi. Böhme ehdotti, että Jumala on merkinnyt kasveihin niiden ”allekirjoituksen” eli tarkoituksen. Kasvin osa, joka muistutti ihmisen kehon osia, ajateltiin parantavan juuri niitä kehon osia, joihin se viittaa. Tämä ajatus levisi myös astrologiaan, ja sitä on hyödynnetty Huvila Härän astrologisissa puutarhoissa. Horoskooppipuisto Huvila Härkä on perustettu kesällä 2003 Neitsyen noustessa itäisessä horisontissa, ja erilaiset merkityskudelmat (=Neitsyt) toimivatkin horoskooppipuiston kantavana ideana. Kasvien renessanssin aikana trendikkäät merkitykset risteilevät neljässä astrologisessa puutarhassa, joita ovat Arboretum Zodiacum, Kuutarha, Parisuhdeplaza ja Tyko Brahen Herbaario. Esimerkiksi Kuutarhassa Kauriin kasvina on Raunioyrtti, jolla on parannettu luunmurtumia (luusto = Saturnus = Kauris). Kasvi kukkii parhaillaan upeita kukkaterttuja, jotka hohtavat taivaansinisenä kukkapeittona Kuutarhan muiden kasvien joukossa.
Huvilan puutarhat ovat täynnä toinen toistaan kiinnostavampia kukkia. Kielo kukoisti kauniina valkoisena kukkamerenä aiemmin kesäkuussa. Signatuuriopin astrologiaan lanseeranneet herbalisti Nicholas Culpeper ja hoviastrologi William Lilly liittävät kielon Merkuriukseen ja sitä kautta se voidaan ulottaa vaikkapa juuri juhlittuun Kaksoseen (Merkurius on Kaksosen planeetta). Nykytieteen valossa kieloon on liitetty myös kesäisen romanttisia merkityksiä. Kolumnisti Petra Nyqvist kirjoitti kielosta kesäkuun alussa näin: ”Kielon tuoksu tekee miehistäkin romanttisia. Jos eivät miehet tiedä tätä, tietävät ainakin heidän siittiönsä, mikäli on uskominen saksalaisen Ruhrin yliopiston solufysiologian tutkijaa Hanns Hattia. Hatt on kollegoineen löytänyt bourgonal-nimisen tuoksun, joka ainakin laboratorio-oloissa saa siittiöt villiintymään. Bourgonal tuoksuu erehdyttävästi kielolta. Jokin kielon tuoksussa tosiaan toimii. Kielo oli naisten turhamaisuudella rikastuneen Christian Diorin ehdoton suosikkikukka, ja se on integroitu kymmeniin klassisiin parfyymeihin. Kielon tuoksu on teknisesti katsoen vihreä kukkaistuoksu, jossa on vieno ruusuisansitruunainen vire.”
Parhaillaan Huvilan pihalla kukkivat juhannusruusut runsaina ja valkoisina. Vaikka Culpeper ja Lilly liittävätkin ruusut yleisesti Venukseen (Härän ja Vaa’an planeetta), valkoinen ruusu kuuluu nimenomaan Ravulle, joka aloitti syntymäpäiväkuukautensa kesäpäivänseisauksesta torstaiaamuyöllä 21.6.2012. Juhannusruusujen tuoksu on huumaava, meillä ne kukkivat Horoskooppisalin ja uuden Samppanjabaari Rapulan välissä.
Tervetuloa tutustumaan myös Tykon Brahen Herbaarioon, johon saimme idean joitakin vuosia sitten vieraillessamme Venin saarella, Juutinraumassa. Tykon aikaan, 1500-luvulla, oli astrologin asema toinen. Kuningas Frederik II nimittäin lahjoitti Brahelle oman saaren, jonne hän saattoi rakentaa sen ajan ihmelinnan ja oman observatorion. Näiden lisäksi Tyko ja hänen sisarensa, astrologi Sophie Brahe tekivät myös omia tutkimuksiaan kasveista. Tyko oli ottanut rensessanssipuutarhaansa mallia Padovasta, jossa hän vieraili vuonna 1575. Renessanssin aikana kasvitieteellisiä puutarhoja alkoi ilmaantua eri puolille Eurooppaa. Ne olivat tuloksia mm. löytöretkistä, joilta tuotiin harvinaisia kasveja.
Tervetuloa horoskooppipuisto ja kesäkahvila Huvila Härkään Somerolle 15.6.-5.8. ke-su 12-18, 10.8.-2.9. pe-su 12-18. Ks. esittelyvideo