Periaatteet

Ammattiastrologin periaatteet ja eettiset ohjaat

Astrologin ammatinharjoittamisessa tulee kunnioittaa palveluiden käyttäjien itsemääräämisoikeutta ja arvomaailmaa, suvaita ja kunnioittaa erilaisia astrologisia lähestymistapoja sekä noudattaa yleisiä lakeja ja säännöksiä. Astrologi toimii vastuullisesti harjoittaessaan ammattia, välittäessään astrologista tietoa tai mainostaessaan palveluitaan.

Astrologi sitoutuu informoimaan palveluiden käyttäjiä ennen palveluiden tilaamista (tulkinnat, konsultaatiot, koulutukset) antamalla niitä koskevat perustiedot kuten esimerkiksi palveluiden hinnan, keston sekä antamaan kuvauksen palveluiden sisällöstä. Astrologi sitoutuu käyttämään astrologian harjoittajien piirissä tunnustettuja astrologiseen tietoperustaan kuuluvia kartanlasku- ja tulkintamenetelmiä ammatinharjoittamisensa perustana. Mikäli astrologi käyttää tulkinnan apuna muita kuin edellä mainittuja astrologisia menetelmiä, sopii hän niistä asiakkaan kanssa ennakkoon.

Astrologin tulee reflektoida omaa ammattiosaamistaan ja pidättäytyä sellaisista arvioista, jotka eivät kuulu hänen omaan ammattiosaamiseensa. Astrologi sitoutuu myös kehottamaan asiakasta hakeutumaan muiden tarvittavien asiantuntijapalveluiden piiriin, mikäli kokee sen olevan tarpeellista. Astrologi sitoutuu kaikessa ammatillisessa vuorovaikutuksessa palveluiden käyttäjien ja erilaisten sidosryhmien kanssa kunnioittamaan muiden arvomaailmaa. Astrologi pyrkii tulkitsemaan astrologista tietoperustaa hyvän tulkintatavan ja vastuullisen ammatinharjoittamisen mukaisesti oman ammattinsa harjoittamisen viitekehyksessä kunnioittaen samalla asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja maailmankuvaa.

Astrologi on vastuussa asiakkaan tietojen luottamuksellisesta säilytyksestä ja käytöstä GDPR- tietosuoja-asetusten mukaisesti. Halutessaan esittää, käyttää tai jakaa asiakkaan tietoja tai karttaa julkisesti tai kollegoille, tulee astrologilla olla asiakkaan kirjallinen suostumus. Julkisesti esitetystä materiaalista ei saa ilmetä henkilön nimeä tai muita henkilöön helposti liitettäviä tunnisteita.

Julkisuuden henkilöiden, tapahtumien tai yhteiskunnallisten ilmiöiden karttoja analysoitaessa astrologian viitekehyksestä, astrologin tulee noudattaa samoja vastuullisen ammatinharjoittamisen ja kartantulkinnan periaatteita suurta yleisöä kohtaan kuin palveluiden tarjoamisessa yksityishenkilöillekin. Hänen tulee välttää
esittämästä perusteettomia väittämiä tai arvioita astrologian nimissä, sekä irtisanoutua sellaisista erityisosaamista edellyttävistä neuvoista tai väittämistä, joihin hänellä ei voida katsoa olevan riittävää tietopohjaa tai pätevyyttä.

Astrologilta edellytetään korkeatasoisen ammattitaitonsa ylläpitoa ja kehittämistä toimiessaan astrologisten tulkintojen tekijänä, sisällön tuottajana tai opettajana. Sisällön tuottajana ja opettajan asemassa astrologilta edellytetään vastuullisuutta ja tekijänoikeuksien kunnioittamista, mikäli hän käyttää julkaisuissaan muiden astrologien tuottamaa aineistoa, menetelmiä tai esittämiä ajatuksia.

%d bloggaajaa tykkää tästä: